uyan?k taraftar

 • Bele??i bir taraftar futbol ma?lar?na para ?demeden girebilmenin bir yolunu bulmu?.


  Bele??i bir taraftar futbol ma?lar?na para ?demeden girebilmenin bir yolunu bulmu?.
  Bu arkada?, giri? kap?s?na gelip kap?daki g?revli polise tela?l? bir ifadeyle ?Abicim ?ok acil bi durum oldu. ??eride ma?? seyretmeye gelmi? bi abi var (bir isim sall?yormu?), han?m? aniden rahats?zland?. Hastaneye kald?rd?k. Onu acilen bulup hemen hastaneye yeti?tirmem laz?m? diyormu?.
  Ehliyetini rehin b?rakarak i?eri giriyormu?. Ama i?eride ma?? seyredecek kadar kalmak dikkat ?ekece?inden, hemen di?er kap?ya ko?turup, oradan d??ar?ya ??k?yormu?.
  ??karken kap?daki polise; ?Abicim benim arabay? ?ekiyorlarm??, bi ??k?p bakay?m ne oluyormu?. Problem varsa halledip geleyim? diyormu?.
  Tabii geri gelince tan?s?n diye, bu polise de kimli?ini b?rak?yormu?. ??kar ??kmaz ilk girdi?i kap?ya ko?turup, ?Abicim Allah raz? olsun, ben arkada?? buldum, di?er kap?dan ??kt?k. ?imdi benim ehliyeti alabilir miyim?? diyormu?. Ehliyeti kapt??? gibi ??kt??? kap?ya yollan?yormu?.
  ?Abicim ben araba i?ini hallettim, ?ok sa? ol. Kimli?i alabilir miyim?? deyip, kimli?ini de alarak i?eriye sa? salim giriyormu?.
  www.evrensel.net