RT?K ?yelerinden TGRT sat???na dava

Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) ?yeleri Arif Merdol, ?aban Sevin? ve Mehmet Dadak, TGRT?nin devrine onay veren RT?K karar?na kar?? b?lge idare mahkemesinde iptal ve y?r?tmenin durdurulmas? istemiyle dava a?t?.


Radyo ve Televizyon ?st Kurulu (RT?K) ?yeleri Arif Merdol, ?aban Sevin? ve Mehmet Dadak, TGRT?nin devrine onay veren RT?K karar?na kar?? b?lge idare mahkemesinde iptal ve y?r?tmenin durdurulmas? istemiyle dava a?t?.
RT?K ?yesi Sevin? ve avukatlar? Levent G?k, Ankara B?lge ?dare Mahkemesine yapt?klar? ba?vurunun ard?ndan, TGRT?nin yabanc? bir hissedar?n bulundu?u gruba sat?lmas?na RT?K??n izin veren karar?n? hat?rlatt?. Ancak bu karara itiraz eden G?k, i?lemlerin gere?i gibi yap?lmad???n?, TGRT?nin ve yeni payda? ?irketin hisse yap?s?n?n tam olarak belirlenemedi?ini, kimlerin TGRT?yi sat?n ald???n?n bilinmedi?ini belirtti. RT?K Kanunu?na g?re ?Bir ?zel radyo ve televizyon yay?n kurulu?unda yabanc? sermayenin pay?, ?denmi? sermayenin y?zde 25?ini ge?emez? ve ?Bir ?zel radyo ve televizyon yay?n kurulu?unda ortak olan ger?ek veya t?zel yabanc? ki?i, bir ba?ka radyo ve televizyon kurulu?una ortak olamaz.?
Yak?nda Fox TV ad?n? alacak olan TGRT, ?imdiden ?Murdoch?un kanal?? olarak biliniyor ancak yasalara g?re bir televizyon kanal?n?n en fazla y?zde 25?i yabanc?lar?n olabiliyor. Oysa, TGRT kanal?n?n y?zde 75 hissesine sahip g?r?nen Ahmet Erteg?n, y?zde 25?lik ortaktan daha az s?z hakk?na sahip ve imza yetkisi bile bulunmuyor.
Dava, RT?K ve Ticaret Kanunu, Anayasa, Avrupa S?n?r ?tesi Televizyon S?zle?mesi h?k?mlerine ayk?r? sat?? yap?ld??? gerek?esiyle a??ld?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net