?NSAN VE SPOR

 • Her yerde kan, barut ve sava?. ?iddetin t?m uluslarda egemen oldu?u bir yozla?ma ?a?? ya??yoruz. Ya?am ?zerinden rant elde edilemeyece?i herhangi bir ko?ulda anla??ld??? an sava? ve k?y?m yasalar? kolayca uygulamaya ge?ebiliyor.


  Her yerde kan, barut ve sava?. ?iddetin t?m uluslarda egemen oldu?u bir yozla?ma ?a?? ya??yoruz. Ya?am ?zerinden rant elde edilemeyece?i herhangi bir ko?ulda anla??ld??? an sava? ve k?y?m yasalar? kolayca uygulamaya ge?ebiliyor. Bug?n Ortado?u halklar? ve ?lkemiz ?zerindeki planlar bu ger?e?i a??k?a g?steriyor. Ekonomi politikalar?n?n sava?a ve sava?la elde edilecek yeni g?? dengelerine dayand??? ko?ullarda, insanl?k i?in ?zel ve kamusal hayat? d?zenleyen kurallar b?t?n?nden yararl? ?eyler beklemek olanaks?zla?acakt?r. Her ?eyin al?n?p-sat?l?r oldu?u ve piyasaya s?r?ld??? t?ketim toplumu, sava?? ve ?iddeti de adeta paketleyip, vitrinlere koyup, t?keticiye sunmaktan ka??nm?yor.
  Her sezon ?zellikle d?rt b?y?k sermaye kul?b?n?n aralar?nda yapt??? kar??la?malara bir de bu g?zle bak?nca, ya?ad?klar?m?z? yad?rgamamal?y?z diye d???n?yorum. Toplumsal ya?am?n kendisinin bir ?iddet ve rekabet alan? haline geldi?i bir ortamda ideolojik ve sosyal ya?am, zaten do?al bir yans?ma olmaktad?r. Kul?b?n organik yap?s?yla hi?bir ilintisi olmayan y???nlar?n (taraftarlar?n!..) ?fkeli sadakatini ve g?z?n? budaktan sak?nmayan ?iddete y?nelik cesaretini mant?kl? gerek?elerle a??klayamay?z. Tamamen do?al bir sonu? olan bu g?z? d?nm??l?k halleri, ekonomi politikalar? ve onun k?lt?rel dokusunun mant?kl? bir sonucudur. Tek mant?kl? olan durum da budur. Sistem, at?k, d??lanm??l?k ve ko?ulacak kulvarlar-durulacak duraklar haz?rlarken, bu sadakat zincirinin bir di?lisine d?n??mek d???nda se?ene?imiz kalm?yor. Peki spor ad?na sen ne yap?yorsun diye sordu?unuzda yan?t bellidir: Kavga ediyoruz ya!..
  Sava? rit?eliyle k?kl? bir ili?kisi olan spor eyleminin bu duruma geli?indeki temel etken ise yine o b?y?l? s?zc?kle, yani k?reselle?meyle a??klanabilecektir ancak. S?n?rlar?n ortadan kalkt??? ve futbolun art?k ??evrensel bir dil??e d?n??t??? k?resel batakl?kta t?m insanl???n stadyum ve televizyon arac?l???yla futbola m??teri olmas? kolayca sa?lanabilmektedir. S?n?rlar?n a??ld???, ileti?imin h?zland??? ve dilin-k?lt?r(s?zl??)?n tektiple?tirildi?i bir t?ketim ?a??nda, bu kulvar?n d???nda kalma olana??n?z da ortadan kalkmaktad?r. Art?k bir se?ene?iniz yok: ya bu kulvarda m??teri olacaks?n?z, ya da n?kler tehdit kabusuyla nihai adalet taraf?ndan ??zg?rle?tirileceksiniz?dir. Siz var?n hesaplay?n ?imdi, bunca y?ld?r at?l?p duran goller hangi kaleye giriyormu?!..
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net