Memet K?l?n?aslan

Cuma sabah? Evrensel?in ?zmir B?rosu?na geldi?imde, giri?teki koltuklarda Aynur Han?m?la bizim Ozan?? kar??l?kl? oturur g?rd?m, her zamanki gibi.


Cuma sabah? Evrensel?in ?zmir B?rosu?na geldi?imde, giri?teki koltuklarda Aynur Han?m?la bizim Ozan?? kar??l?kl? oturur g?rd?m, her zamanki gibi.
Bo? bo? g?zlerle bak?yorlard? bana. Daha d?rt kat?n merdivenlerinin bana y?kledi?i of??lamalardan, puf??lamalardan kurtulmadan, Ozan, ?Sana k?t? bir haberimiz var,? dedi. Yar?m saniye i?inde belki binlerce ?ey ge?ti beynimden.
?u anda sadece birini an?ms?yorum, gazetenin resmi makamlarca bir s?reli?ine kapat?ld???n? d???nm??t?m. Ama Aynur Han?m??n y?z?ne bak?nca, dolu dolu olan g?zlerini g?r?nce, yine mermilerden birinin bir dostumuza isabet etti?ini ve onu aram?zdan ald???n? anlad?m.
?Memet K?l?n?aslan?? kaybettik,? dedi ya Ozan ya da Aynur Han?m... San?r?m sadece ?Nas?l?? diye sordum. ?Kalp kriziymi?? dediler.
Ve hemen Emek Kitapl????na gittim. Oturdum bir s?re. Memet K?l?n?aslan g?r?nt?s? ?zerinde, k?sa bir s?re ?nce yitirdi?imiz ?eref Ayd?n??n, ??kran Kurdakul?un, Zihni Anadol?un, Vedat G?nyol?un, ?mer Nida?n?n, Buyruk?u?nun, Abidin Nesimi?nin, Hasan ?zzettin Dinamo?nun, Abdi ?pek?i?nin ve ba?kalar?n?n g?r?nt?leri ge?iyordu, b?y?k bir h?zla...
Sonra, 2005 sonundaki, Ankara?da yap?lan EMEP Genel Kongresi g?zlerimin ?n?ne geldi.
Birka? kez konu?tuk kat?l?m ?zerine ya da ba?ka konularla ilgili. Sevecenli?i, dostlu?u, yak?nl??? unutulmazd?...
Ayn? dostlu?u ?zmir?e geli?inde de ya da ?stanbul?daki bir kar??la?mam?zda da g?rd?m.
Memet K?l?n?aslan?la bir geziye ??kmad?m yahut da s?k s?k kar??la?mad?m. Ama her kar??la?mam?zda, her konu?mam?zda bende ayr? bir ?eyler b?rakt?.
Sert ?izgili g?l?mseyi?i bile akl?m?n bir k??esine yerle?mi?ti....
Unutamam Memet K?l?n?aslan??...
B?lent Habora
www.evrensel.net