Y?llar sonra karanl?k oda

Halkevleri Foto?raf At?lyesi Karanl?k Odas?, ge?ti?imiz g?nlerde ?stanbul Halkevi?nde ger?ekle?tirilen tan??ma toplant?s? ve kokteyl ile a??ld?.


Halkevleri Foto?raf At?lyesi Karanl?k Odas?, ge?ti?imiz g?nlerde ?stanbul Halkevi?nde ger?ekle?tirilen tan??ma toplant?s? ve kokteyl ile a??ld?.
Etkinlikte 17 y?l aradan sonra ilk defa bir Halkevi?nde foto?raf banyosu da ger?ekle?tirildi.
A??l??a foto?raf at?lyesi kat?l?mc?lar? ve foto?raf severlerin haricinde ?zcan Yurdalan ve Vedat Konyal? gibi tan?nm?? foto?raf??lar da kat?ld?. Ho? sohbeti ile a??l??a renk katan ?zcan Yurdalan, yapt??? konu?mada belgesel foto?raf??l???n ?nemine ve bilginin payla??m?na de?indi. Foto?raf ?ekmeyi halkevinde ??rendi?ini ifade eden Yurdalan, at?lye ?al??malar?ndan memnun oldu?unu ve halkevi taraf?ndan da ger?ekle?tirilecek ?al??malara destek olaca??n? s?yledi. ?te yandan Halkevleri Foto?raf At?lyesi ?al??malar? s?ras?nda ?lhan Beyo?lu taraf?ndan ?ekilen ?Kad?rga?n?n ?ocuklar?? isimli foto?raf?n bask?s? a??l?? esnas?nda ger?ekle?tirildi. B?ylece 17 y?l aradan sonra ilk defa bir halkevinde foto?raf banyosu ger?ekle?tirilmi? oldu. Ayr?ca 2006 y?l?n?n May?s ay?nda Halkevleri taraf?ndan d?zenlenen 1. Uluslararas? ???i Filmleri Festivali sonras?nda kurulan Foto?raf ve Film At?lyesi?nin, festivalin ikincisini hedefleyen ?e?itli projelerle ?al??malar?n? s?rd?rd??? a??kland?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net