Kanl? Nigar 23 y?l sonra Ankara?da...

T?rk tiyatro tarihinin ?l?ms?z eserlerinden ??Kanl? Nigar??, 23 y?l aradan sonra yeniden Ankara seyircisiyle bulu?acak.


T?rk tiyatro tarihinin ?l?ms?z eserlerinden ??Kanl? Nigar??, 23 y?l aradan sonra yeniden Ankara seyircisiyle bulu?acak. Sad?k ?endil?in kaleme ald??? yap?t, 8 Aral?k Cuma g?n? ??perde?? diyecek. Kaz?m Ak?ar??n rejisiyle seyirci kar??s?na ??kacak eserde, Kanl? Nigar?? Adviye ?zt?rk canland?r?yor.
?nsal Co?ar, Erkan Alpago, Mert Tan?k, Filiz Yi?itba??, Mehtap ?ztepe, Yavuz K?ken, Ali Fuat Davuto?lu, Mehmet Ali Toklu ve Simgem Baykara?n?n ba?l?ca rolleri ?stlendi?i eserin dekor tasar?m? Sertel ?etiner?in, kost?mleri Sevgi T?rkay??n imzas?n? ta??yor. M?ziklerini Cem ?diz?in haz?rlad??? yap?t?n ???k d?zeni Mehmet Ya?ayan?a, koreografisi ise Yener Turan?a ait...
???nc? sayfalar Nigar dolu
Ankara Devlet Tiyatrosu?nun yeni eseri ??Kanl? Nigar??, B?y?k Tiyatro?da Y?netmen Kaz?m Ak?ar ve ba?rol oyuncular?n?n kat?l?m?yla bas?na tan?t?ld?. Y?netmen Ak?ar, eserin 1983 y?l?ndan bu yana ilk kez sahnelendi?ini ifade ederek, ??Nigar??n ?yk?s?, Osmanl? d?neminde ge?mesine ra?men ?ok tan?d?k. Gazetelerin ???nc? sayfalar? Kanl? Nigarlarla dolu. Biraz da o nedenle bug?n sahnelenmesi ?ok ?nemlidir?? dedi.
Nigar??n zengin bir konakta b?y?d???n?, burada ??Bitli Nigar?? diye ?a?r?ld???n?, u?rad??? taciz nedeniyle hayat?n?n y?n?n?n tamamen de?i?ti?ini anlatan Ak?ar, oyunu 2006 y?l?na ta??rken kendisinin de baz? yenilikler getirdi?ini s?yledi. Ak?ar, ??Sanat?? olarak duydu?um s?k?nt?lar? esere aktard?m. Onu da oyun i?erisinde g?rece?iz?? diye konu?tu. (Ankara/AA)
www.evrensel.net