Taliban gerillalar? i?galcileri p?sk?rtt?

Afganistan?da, Taliban gerillar?n?n, ?lkedeki direni?in merkez ?ss? olarak bilinen G?ney Afganistan?daki Helmand eyaletine sald?ran ?ngiliz askerlerinin taaruzunu p?sk?rtt??? bildirildi.


Afganistan?da, Taliban gerillar?n?n, ?lkedeki direni?in merkez ?ss? olarak bilinen G?ney Afganistan?daki Helmand eyaletine sald?ran ?ngiliz askerlerinin taaruzunu p?sk?rtt??? bildirildi. G?rg? tan?klar?, ?ava giderken avlanan? ?ngiliz askerlerinin, Afganistan??n g?neyindeki Helmand eyaletinin Garmser b?lgesinde, Taliban kontrol?ndeki bir vadiye sald?rd?klar?n?, ancak hava ve top?u ate?i deste?ine kar??n kar??la?t?klar? ?iddetli direni? ?zerine geri ?ekilmek zorunda kald?klar?n? s?yledi. ?ngiliz ordusu ise, saalerce s?ren ?at??malar s?ras?nda Kraliyet Helmand G?rev G?c??ndeki bir ?ngiliz askerinin ?ld???n?, birinin de yaraland???n? a??klad?.
Ku?atmaya ald?lar
B?lgedeki bir Reuters foto muhabiri, ?ngiliz askerlerinin ba?lang??ta tek t?k direni?lerle kar??la?t???n?, ancak zamanla direni?in artt???n?, Taliban gerillalar?n?n a??r silahlarla ?ngiliz askerlerine h?zla kar??l?k vermeye ba?lad???n?, hatta ?ngiliz askerlerini ku?atma alt?na almaya ?al??t?klar?n? bildirdi.
?ngiliz komutan Binba?? Andy Plewes ise, direni?le kar??la?acaklar?n? bildiklerini, ancak bu denli g??l? olmas?n? beklemediklerini itiraf etti. ?at??ma b?lgesinde yeterince askerleri olmad???n? ileri s?ren Plewes, b?lgenin Afgan g?venlik g??leri taraf?ndan kontrol alt?na al?nm?? olmas? gerekti?ini de ?ne s?rd?.
Paral? askerler hedefte
Bu arada yine ?lkenin g?neyinde, paral? askerleri hedef alan intihar sald?r?s?nda, 6 ki?i ?ld?, 3 ki?i yaraland?. Yetkililer ve g?rg? tan?klar?, intihar sald?r?s?n?n USPI adl? ?zel g?venlik ?irketi i?in ?al??an paral? askerlerin, ?irketin Kandahar kentindeki tesisinden ??kt?klar? s?rada d?zenlendi?ini belirtti. Yaya bir intihar eylemcisi taraf?ndan d?zenlenen sald?r?da hayatlar?n? kaybedenlerden 2?sinin ABD?li 4??n?n Afgan oldu?u kaydedildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net