?ABD, Irak?ta kazanm?yor?


ABD Kongresi se?imlerinde, Cumhuriyet?i Parti?nin hezimetinin ard?ndan istifa eden ABD Savunma Bakan? Donald Rumsfeld?in yerine atanan Robert Gates, Senato?nun kilit komitesi Senato Silahl? Hizmetler Komitesi?nin sorular?n? yan?tlarken, ?ABD?nin, Irak?ta kazanmad???n?? s?yledi ve ABD?nin ba?ar?s?zl???n?n Ortado?u?da ?b?lgesel bir yang?na? yol a?abilece?i uyar?s?nda bulundu.


ABD Kongresi se?imlerinde, Cumhuriyet?i Parti?nin hezimetinin ard?ndan istifa eden ABD Savunma Bakan? Donald Rumsfeld?in yerine atanan Robert Gates, Senato?nun kilit komitesi Senato Silahl? Hizmetler Komitesi?nin sorular?n? yan?tlarken, ?ABD?nin, Irak?ta kazanmad???n?? s?yledi ve ABD?nin ba?ar?s?zl???n?n Ortado?u?da ?b?lgesel bir yang?na? yol a?abilece?i uyar?s?nda bulundu.
Senato Silahl? Hizmetler Komitesi?nde mevcut 21 senat?rden onay alan Gates, ?Bence, Amerika Irak?ta ne kazan?yor ne de kaybediyor? dedi. Komite ?yelerine ?Irak i?in t?m se?enekler masada? diyen Gates, ?ABD?nin Irak?ta gelecek 2 y?l i?inde sergileyece?i tutum t?m Ortado?u?yu etkileyecek? ifadelerini kulland?.
T?rkiye bo? durmaz
B?lgesel bir kar???kl?kta, ?iyi bir NATO m?ttefiki? olarak niteledi?i T?rkiye de dahil olmak ?zere, Suriye, ?ran ve Suudi Arabistan??n devreye girmesinin ka??n?lmaz olaca??n? iddia eden Gates, ?T?rkler, Irak??n par?alara ayr?lmaya ba?lad???n? g?rd?kleri taktirde hi?bir ?ey yapmadan oturmayacaklard?r? diye konu?tu. Konu?mas?nda, ?T?rkiye?nin ?ok ?nemli bir NATO m?ttefiki? oldu?unu vurgulayan Gates, ?T?rkler bize hem Orta Asya?da hem de Ortado?u?da, ayn? zamanda NATO m?ttefiki olarak ?ok ?ey sunmalar?na kar??n de?erleri yeterince takdir edilmedi?? dedi. T?rkiye gibi, ABD a??s?ndan ?ok ?nemli savunma ve ikili ili?kiler olan ?lkeler oldu?unu belirten Gates, bu ili?kilerin korunmas?n?n ?nemine i?aret etti.
ABD kontrol? yitirir
B?lgesel g??lerin devreye girmesi durumunda, ABD?nin kontrol? yitirebilece?ini ifade eden Gates, ??ran, ?u anda Irak ile yak?ndan ilgileniyor. Suriye ise hi? yard?mc? olmuyor. Ortado?u?daki S?nni M?sl?man ?lkeler de, Irak?taki S?nni n?fusun bir etnik temizli?e kurban gitmesine izin vermez? dedi. Donald Rumsfeld?in ?az say?da askerle de sava? kazan?labilece?i? y?n?ndeki yakla??m?n? ise, ABD Savunma Bakan??n?n ad?n? vermeden ele?tiren Gates, ?ABD, yeterince askeri g??le Irak i?galine giri?medi?? diye konu?tu. Bu konudaki a??klamas?yla Gates, Rumsfeld?in g?r??lerine kar?? ??kan ABD?li komutanlar?n tutumuna da destek vermi? oldu.
Komite?nin sorular?n? yan?tlarken, ?ran??n n?kleer silah ?retti?ini ve ?ranl? liderlerin, n?kleer program?n, sivil ama?l? oldu?unu ifade ederken, yalan s?ylediklerini iddia eden Gates, ?ran??n n?kleer silaha sahip olmas? durumunda, bu ?lkenin ?srail?e bu silahlarla sald?r?lmas?n?n da ?olas?l?klar? aras?nda oldu?unu ileri s?rd?.
Sald?r?lar s?r?yor
Bu arada Irak??n ba?kenti Ba?dat??n merkezindeki Midan mahallesinde kalabal?k bir ?ar??ya isabet eden 4 ya da 5 havan topu 10 ki?inin ?l?m?ne, 54 ki?inin de yaralanmas?na sebep oldu. Ba?dat?ta ?iilerin oturdu?u Sadr b?lgesinde bir intihar komandosunun minib?ste kendini havaya u?urmas? sonucu ise, 3 ki?i ?ld?, 16 ki?i yaraland?.
Ba?dat??n 45 kilometre g?neyindeki Suveyre kasabas?nda havan topu sald?r?s?nda bir ki?i ?ld?, 2 ki?i yaraland?. Yine Ba?dat??n do?usundaki Hanakin kasabas?nda Amerikan sava? u?aklar? bir ki?iyi ?ld?rd?. Ba?dat??n ?skenderiye kasabas?nda ise, bir d?kkanda patlayan bomba d?kkan sahibinin yan? s?ra 3 ki?inin daha ?l?m?ne, 12 ki?inin de yaralanmas?na neden oldu. Irak??n kuzeyindeki Kerk?k kentinde de, silahla vurulmu? bir ki?inin cesedi bulundu. Kerk?k??n 70 kilometre g?neybat?s?ndaki Havice b?lgesinde silahl? ki?iler bir polisi ?ld?rd?. Ba?dat??n El Mansur semtinde ise, silahl? ki?iler bir polis m?d?r?n? yaralad?, ?of?r?n? ?ld?rd?.
Ba?dat??n kuzeyindeki Musul kentindeyse bir ?niversite profes?r? silahl? sald?r?da a??r ?ekilde yaraland?. Polis, ba?? kesilmi? bir askeri yetkilinin cesedini buldu. Ba?dat??n 80 kilometre kuzeyindeki Halis b?lgesinde tar?m i??ilerini ta??yan bir minib?se sald?ran silahl? ki?iler bir ki?iyi ?ld?rd?, 8 ki?iyi yaralad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net