?srail Bedeviler?in evlerini y?kt?

?srail y?netimi, g?neydeki Necef?te Bedevilerin ya?ad??? isimsiz k?ylerdeki, ruhsats?z 17 evi y?kt?.


?srail y?netimi, g?neydeki Necef?te Bedevilerin ya?ad??? isimsiz k?ylerdeki, ruhsats?z 17 evi y?kt?. ?srail ??i?leri Bakanl??? ve Arsa Ofisi temsilcileri, Necef?teki El Tvayil k?y?ne d?n sabah saatlerinde polis e?li?inde girerek, 50 evden ibaret k?ydeki 17 evi y?kt?. Ev y?k?mlar? s?ras?nda 4 Bedevi gen? de g?zalt?na alt?nd?.
Evleri y?k?lan Bedevilerin ayn? yerde ?ad?r kurmay? planlad?klar? belirtildi.
??i?leri Bakan? Roni Bar-On, Komisyonda ge?en pazar g?n? ?haritalarda yer almayan? isimsiz Bedevi k?ylerinde 42 bin ruhsats?z yap? bulundu?unu belirterek, kamunun bunlar? y?kma yetkisi oldu?unu iddia etmi?ti.
Bu arada ?srail Meclisi?ndeki Birle?ik Arap Listesi milletvekillerinden Talib El Sana, y?k?mlar?n ?ocuklar? ve ya?l?lar? k?? mevsiminde ba?lar?n? sokacak bir damdan yoksun b?rakt???n? ifade ederek, ?srail?i ?Bedeviler?e kar?? sava? a?mak?la su?lad?.
Talib El Sana, ge?en kas?m ay?nda, 20 Filistinlinin ?ld?r?ld??? Beyt Hanun?daki bombard?mana da at?fta bulundu ve ev y?k?mlar?n?n ?Beyt Hanun?da ?srail ordusunun i?ledi?i su?tan daha hafif bir su? olmad???n?? kaydetti.
Katar?a yard?m tepkisi
Bu arada Katar??n, Filistinli e?itim ve sa?l?k ?al??anlar?n?n maa?lar?n? iki ay boyunca ?stlenmek istemesine ABD?den tepki geldi. ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ?bunun Filistin h?k?metine y?nelik uluslararas? mali boykotu ihlal anlam?na gelece?ini? s?yledi. S?zc?, Katar??n Filistin?e y?nelik yard?mlar? ve bunlar?n kullan?m? konusunda ayr?nt?l? bilgi istediklerini de s?zlerine ekledi. ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n konuyu Katar D??i?leri Bakan? Cebr El Tani ile de g?r??ece?i kaydedildi.
Filistin h?k?meti, Bat? h?k?metlerinin yard?m musluklar?n? kapamas? nedeniyle memur maa?lar?n? ?deyemiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net