Emekliye enflasyon zamm? yok

Memur emeklileri, bu y?l?n ikinci 6 ayl?k d?nemine ait enflasyon fark? zamm?n? alamayacak.


Memur emeklileri, bu y?l?n ikinci 6 ayl?k d?nemine ait enflasyon fark? zamm?n? alamayacak.
A.A muhabirinin Maliye Bakanl??? yetkililerinden edindi?i bilgiye g?re, say?lar? 2 milyonu bulan memur emeklileri, Sosyal G?venlik Reformu gerek?e g?sterilerek, 2006 y?l?n?n ikinci yar?s?na ait enflasyon fark?ndan yararland?r?lmayacak.
2007 ba??ndan itibaren Sosyal G?venlik Reformu i?inde yer alacak olan memur emeklileri, 2006 y?l? sonuna kadar memurlar?n maa? rejimine tabi tutuluyordu. Memur katsay?lar?nda yap?lan d?zenlemelere g?re maa? art??? alan memur emeklileri, bu ?er?evede bu y?l?n ocak-haziran d?nemi i?in y?zde 2.5, temmuz-aral?k d?nemi i?in de y?zde 2.5 zam alm??t?. Ancak y?l?n ilk yar?s?nda enflasyonun, y?zde 2.5?lik maa? zamm?n? a?mas? ?zerine, aradaki y?zde 2.32?lik fark, temmuz ay?nda enflasyon fark? zamm? olarak verilmi?, memur emeklileri de, devlet memurlar? ve s?zle?meli personel gibi bu zamdan yararland?r?lm??t?.
Enflasyon fark?nda art??
Maliye Bakanl???, 2007 B?t?e ?al??malar?nda, 2006 y?l?n?n 2. alt? ayl?k d?neminde de, enflasyonun y?zde 2.5?lik zamm? a?aca??n? ?ng?rd?. ?al??malarda, temmuz-aral?k d?nemi i?in de, maa?lara y?zde 2.32?lik yeni bir enflasyon fark? zamm? yap?laca?? tahmininde bulunuldu. 2007?deki maa? art??lar? da, bu hesaba g?re yap?ld?.
Bu arada, T?rkiye ?statistik Kurumu?nun enflasyon fark? hesab?nda baz al?nan t?ketici fiyat endeksi, temmuz-kas?m d?neminde y?zde 4.31 oran?nda art?? g?sterdi.
Bu ?ekilde, maa?lara yap?lacak enflasyon fark? zamm? kas?m sonunda y?zde 1.81?e ula?t?. Maliye Bakanl??? yetkilileri, bu rakam?n aral?k ay? sonunda y?zde 2.32 dolaylar?nda ger?ekle?mesini bekliyor.
S?z konusu fark, ocak ay? ba??nda memur ve s?zle?meli ?cretlerine aynen yans?t?lacak. Bu ?ekilde bulunan maa?lara da, 2007 B?t?esi?nde ocak-haziran d?nemi i?in ?ng?r?len y?zde 3 ile y?zde 4 aras?ndaki yeni y?l zamlar? eklenecek.
Emeklinin zamm? d??ecek
Enflasyon fark? zamlar?yla birlikte, devlet memurlar? ve s?zle?melilerin 2006 y?l?ndaki k?m?latif maa? art??? y?zde 9.99?a ula?acak. Ancak, bu y?l memurlar ve s?zle?melilerle ayn? zamma tabi olan, ilk 6 aya ili?kin enflasyon fark? zamm?n? da alan memur emeklileri, ikinci yar?ya ait fark? alamayacak. Bu nedenle, memur emekli maa?lar?ndaki y?ll?k art?? y?zde 7.49?kalacak. Memur emeklileri, 2007 ba??ndan itibaren ise SSK ve Ba?-Kur emeklileri ile ayn? maa? rejimine tabi olacak. Bu ?ekilde memur emeklileri, yeni d?nemde, geride kalan 6 ay?n enflasyonu kadar maa? zamm? alacak.
Dava konusu olur mu?
Maliye Bakanl??? yetkilileri, yapt?klar? de?erlendirmede, memur emeklilerinin, 2007 y?l? ba??nda, 2006 y?l?n?n 2. yar?s?ndaki enflasyona g?re maa? zamm? alaca?? i?in, kendilerine enflasyon fark? zamm? ?denmeyece?ini bildirdi.
Yetkililer, emeklilerin tepkisini ?ekecek bu karar?n dava konusu edilmesi halinde ne olaca?? sorusuna da, ?Dava konusu edilebilir. Mahkemelerin verece?i karara g?re hareket edilir? yan?t?n? verdiler. (Ankara/AA)
Emekli h?k?mete baston sallad?!
Birle?ik Emekliler Derne?i ?yeleri, ?al??ma Bakanl??? ?n?nde Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? (SSGSS) Yasas??n? protesto etti. Yasay? ?emeklinin ?l?m ferman?? olarak nitelendiren emekliler, h?k?mete baston sallayarak, ?Hesab? sand?kta soraca??z? dediler.
Birle?ik Emekliler Derne?i?nin d?zenledi?i eyleme T?rkiye Kamu-Sen, Ba?-Kur Emeklileri Derne?i ve T?m Emekli-Sen y?neticileri de destek verdi. ?Yasa ile gizlemeyin, a??k s?yleyin ?lelim mi?, ?Emekliyi ?ld?ren yasaya hay?r?, ?Dua de?il beddua, g?mece?iz sand??a? yaz?l? d?vizler ta??yan emekliler, ?Tayyip Ba?vekil, emekli a? sefil? ve ?Emekli sand?kta hesap soracak? sloganlar?n? att?lar.
Birle?ik Emekliler Derne?i Ba?kan? Y?cel Co?kun, emekli olduktan sonra bir i?yerinde ?al??anlara ?ya emekli ayl???ndan ya da i?inden vazge?? denildi?ini belirterek, emeklilere zulmedildi?ini kaydetti. SSGSS Yasas? ile emekli ayl?klar?n?n d??ece?ini, emeklilik ya??n?n artaca??n?, sa?l???n paral? hale gelece?ini belirten Co?kun, ?Bu yasa emekliyi ?ld?ren yasad?r? dedi. Co?kun, yasan?n Anayasa Mahkemesi?nde iptal edilmesini istedi. A??klaman?n ard?ndan emekliler, bastonlar?n? havaya kald?rarak, h?k?mete ?7 milyon 800 bin emeklinin bastonu ensenizde? diye seslendiler. (Ankara/EVRENSEL)
Emekli-Sen haklar?n? istedi
Emekli-Sen ?yeleri 2000 y?l? Ocak ay?ndan 2002 Haziran ay?na kadar eksik ?denen alacaklar?n?, 1986-1997 y?llar? aras?nda ?al???rken maa?lar?ndan zorla kesilen Konut Edindirme Fonu kesintilerinin ?denmesini, , Emekliler Sendika Yasas?n?n ??kar?lmas?n? istediler.
2007 b?t?esine ve GSS yasas?na da kar?? ??kan emekliler Belediye ??han? ?n?nde bulu?arak ?nsan Haklar? Park?na kadar sloganlarla y?r?d?ler. Y?r?y?? yolu boyunca bildiri da??tan emekliler halka taleplerini anlatt?lar. ?nsan Haklar? Park?nda bas?n a??klamas?n? okuyan Emekli-Sen ?ube Ba?kan? Osman Nuri ?enol AKP H?k?meti?nin emekli kurumlar? aras?nda var olan ?cret e?itsizli?ini b?y?tt???n? ifade ederek ?unlar? s?yledi: ?H?k?met sendikalarla y?r?tt??? toplu g?r??meler sonras?nda 2006 y?l?n?n ilk alt ay?nda yap?lan zamm?n enflasyon oran?n?n alt?nda oldu?unu kabul etmi?tir. Bu ama?la emekli sand???ndan maa? alan emekli dul ve yetimlerin maa?lar?na 2,32 oran?nda bir fark ?demeyi kabul etmi?tir. Bu fark SSK ve BA?-Kur emeklilerine yans?t?lmayarak Anayasa?n?n e?itlik ilkesi ?i?nenmi?tir. Daha ?nce bir evi olan emekli emlak vergisinden muafken 2007 y?l?ndan itibaren emekli de emlak vergisi ?deyecek. Kar?? kar??ya kald???m?z b?t?n bu haks?zl?klara kar?? ?haklar?m?z? istiyoruz? ad?n? verdi?imiz bir kampanya ba?latt?k. (Kocaeli/EVRENSEL)
Fark talebi enflasyonla b?y?yor
Enflasyon fark? talebinde bulunan T?rkiye ???i Emeklileri Derne?inin (T?ED) beklentisi, her ay enflasyon oranlar?n?n a??klanmas?ndan sonra art?yor. T?ED Genel Ba?kan? Kaz?m Erg?n, bu y?l?n birinci ve ikinci yar?s?nda i??i ve Ba?-Kur emeklilerinin ayl?klar?na y?zde 3?er zam yap?ld???n? an?msatt?. Bu zamlar?n k?m?latif y?zde 6,09?a kar??l?k geldi?ini ifade eden Erg?n, T?rkiye ?statistik Kurumunun a??klad??? rakamlara g?re, y?l?n 11 ay?nda ger?ekle?en enflasyonun ise y?zde 9,40 oran?nda ger?ekle?ti?ine dikkati ?ekti. Erg?n, ?Y?l sonu tahminlerine g?re y?zde 4?l?k bir kay?p baz al?nd???nda taban ayl?k seviyesinden ayl?k alan her emeklinin her ay i?in 19 YTL civar?nda bir kayb? s?z konusu olacakt?r? dedi.
www.evrensel.net