TABLO

 • ?ktidarda olanlar?n, halk?n aleyhine yapt?klar? d?zenlemelerin yaratt??? tahribat? g?rmezden gelmeleri, halka kar?? ne kadar ac?mas?z olduklar?n?n bir kan?t?d?r.


  ?ktidarda olanlar?n, halk?n aleyhine yapt?klar? d?zenlemelerin yaratt??? tahribat? g?rmezden gelmeleri, halka kar?? ne kadar ac?mas?z olduklar?n?n bir kan?t?d?r. ??nk? hizmet etti?i s?n?f burjuva s?n?f?d?r ve bu nedenle emek?i halka s?rekli zulmetmeyi g?rev olarak telaki etmektedirler. Sadece se?im d?nemlerinde frene bas?l?r gibi yap?l?r, ancak sald?r?lar devam eder!
  Ge?en hafta ele ald???m?z yaz?da, ?Sosyal G?ven(siz)lik Sistemi? kapsam?nda 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren ?al??an emeklilerden kesilen prim oranlar?n?n y?ksekli?inden ve pervas?zl?ktan s?z etmi?tik. ?e?itli kesimlerden gelen tepkiler ?zerine AKP grubunun bu konuyu g?ndeme ald???n? bas?ndan ??reniyoruz. G?ndeme al?? gerek?esi ise, y?zde 33.5 ila 39 aras?nda de?i?en oranlar?n y?ksekli?i de?il, se?im arifesidir! Gazete haberine g?re AKP?li baz? milletvekilleri; ?Se?ime gidilirken, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu kapsam?nda ?al??an emeklilerin y?zde 33.5 oran?nda prim ?demelerini sa?layan d?zenleme do?ru olmam??t?r? ??k???nda bulunmu?lar. (D?nya, 06.12.2006)
  Bu a??klamaya g?re, se?im arifesi olmasa kesinti oran? y?zde 50 olsa da ?milletvekilleri?ni kayg?land?rmayacakt?r. ?Vekil?, milletine zulmeden yasan?n metnini okumadan onaylarsa olaca?? budur. ??nk?, 2002 se?imleri ?ncesi, AKP?li bir milletvekili aynen ?u itirafta bulunmu?tu: ?Yasalar ?ngilizce metin olarak gelmekte, bakanlar?n bile haberi olmadan ?evirisi yap?l?p, meclisin onay?na sunulmaktad?r.? Bu itiraf , ?15 g?nde 15 yasa? ??karan parlamento g?nleri ile ?rt??t??? gibi, bug?n de ayn? y?ntemin devam etti?ini g?stermektedir. Say?n milletvekilleri bu yasay? okuyarak oy verselerdi, 6 ay ?nce ??kar?lan bir yasan?n ?se?im arifesinde? ne anlama geldi?ini anlam?? olacaklard?(!)
  ***
  Bu y?ntemle ??kar?lmaya ?al???lan yasalardan biri de Gelir Vergisi Kanunu?nun (GVK) yeni tasar?s?d?r. Bask? kuran ??kar gruplar? ve ?rg?tleri IMF, daha ?nce Gelir Vergisi Kanunu?nun bir?ok maddesinin de?i?mesini sa?lam??t?. Vergi hesaplamas?nda ?st dilim oranlar?n?n y?zde 55?den y?zde 35 oran?na d???r?lmesini sa?lamak gibi bir?ok de?i?iklik yap?lm??t?. (Daha ?nceki yaz?lar?m?zda bu de?i?ikliklere detayl? olarak de?inmi?tik.)
  Yeni GVK Tasar?s??nda yer alan de?i?ikliklerden biri de ??cretlilerde vergi iadesi?dir. Emeklilerde, 2006 y?l?ndan itibaren vergi iadesi uygulamas? kald?r?ld?ktan sonra, ?al??an ?cretlilerde ise 2007 y?l?ndan itibaren kald?r?lmas? i?in haz?rl?k yap?lmaktad?r.
  Vergi iadesinin kald?r?lmas?n?, asgari ?cretin yar?s? kadar ??zel indirim? uygulamas?n?n getirilmesi ile savunulmas? ise, ??al??an?n bir cebine koyup di?er cebinden fazlas?yla almak? gibi aldatma sihirbazl???d?r. 01.01.2004 tarihinde y?r?rl?kten kald?r?lan ??zel indirim? uygulanmas?n?n geri getirilmesi olumludur. Miktar? ise asgari ?cretin yar?s? kadar de?il, tamam? kadar olmal?d?r. Asgari ?cretin tamam? kadar ?zel indirim getirilse bile vergi iadesi uygulamas? kesinlikle devam etmelidir. Her ne kadar mevzuata g?re belge almak ve vermek zorunluluk olsa da, vergi iadesi i?in harcama belgesi almak bir t?r ?oto kontrol? i?levi g?rmekteydi. Mevcut vergi iadesi uygulamas?nda bir?ok harcama belgesinin ge?ersiz say?lmas? ise bu i?levi zaten zay?f k?lmaktayd?. ?al??an bir emek?inin evine ald??? bir elektronik cihaz veya bu cihaz?n tamiri, seyahat ?creti, evine yapt?rd??? bir tamirat?n giderini ge?erli saymamak hangi akla hizmet olabilir? ?Bu harcamalar senin i?in bir ihtiya? de?ildir? gibi bir mant?k ??kar ki, bu t?r d???ncenin insani bir yan? yoktur. Uygulama bu derece ?arp?k ve ak?ld??? olunca, ?kald?r?ls?n kurtulal?m? gibi pes edici tutumlar olabilir!
  Vergi iadesi uygulamas?n? kald?rmak i?in kararl? g?r?len AKP ?iktidar?n?n?, kay?t d??? ekonomi ile m?cadele konusundaki kararl?l??? ve samimiyeti b?ylece anla??lm??t?r. Belge al?nmas?n? te?vik eden her t?r uygulaman?n kay?tl? ekonomiye katk? sundu?u tart??mas?zd?r.
  ?nceki g?n grup toplant?s?nda konu?an R. Tayyip Erdo?an; ?Emeklilerde vergi iadesini kald?rd?k, kuyruk ?ilesi bitti? dedi. ??al??anlarda da vergi iadesini kald?r?rsak fi? toplama derdinden kurtulurlar? der gibi... Bir d?nemin Milli E?itim Bakan??n?n; ?Okullar olmasa maarifi idare etmek ne kolay olurdu? demesinden ne fark? var bu d???ncenin? Peki emeklilerin maa? almak i?in kuyruklarda ?ekti?i ?ileye nas?l bir ?nlem d???n?yorsunuz? Her ge?en g?n biraz daha azaltt???n?z ve yeni sistemde giderek azalacak olan emekli maa?lar?n? da yak?nda kald?r?rsan?z bu halk ?a??rmaz. Gerek?eniz de belli: ?Banka ?nlerinde kuyruk oluyor(!)?
  Vergi iadesi uygulamas?, k?dem tazminat?, asgari ?cretin kald?r?lmas? ve di?er hak gasplar? ad?m ad?m s?rd?r?lecek gibidir. Se?im arifesi olmas? nedeni ile ?e?itli taktikler uygulansa da sermaye temsilcisi iktidarlar?n hedefi bellidir: Arkas?ndaki tekelci sermaye s?n?f?na hizmet?
  Bu nedenle i??i s?n?f? ba?ta olmak ?zere ezilen b?t?n s?n?flar?n, birle?ik bir cephe olu?turarak m?cadeleyi y?kseltmesi ka??n?lmazd?r.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net