T?zmen ka?ak??l?k sorular?ndan ka?t?

CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya?n?n akaryak?t ka?ak??l??? ile ilgili Devlet Bakan? T?zmen?in yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesine ?ka?amak? yan?tlar geldi.


CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya?n?n akaryak?t ka?ak??l??? ile ilgili Devlet Bakan? T?zmen?in yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesine ?ka?amak? yan?tlar geldi. T?zmen, ka?ak??l??? te?vik etti?i m?fetti? raporuna yans?yan G?mr?kler M?ste?ar Vekili Mehmet ?ahin?in G?mr?k M?ste?arl??? Y?ksek Disiplin Kurulu?na ba?kanl?k etmesinde herhangi bir sak?nca g?rmedi.
G?mr?k Ba?m?fetti?i Mehmet Ery?lmaz, hakk?nda ?y?zde 300 g?mr??e tabi akaryak?t? g?mr?ks?z sanayi maddesi olarak ?lkeye soktuklar?? iddias? bulunan Sahra Kimya ?irketi ile ilgili bir inceleme raporu haz?rlam??t?. Raporda ka?ak??l???n G?mr?kler M?ste?ar Vekili Mehmet ?ahin?in bask? ve telkiniyle ger?ekle?ti?i? iddialar?na yer verilmi?ti.
T?zmen, ?ahin?in ba?kanl?k yapmas?n?n etik olmad???n? dile getiren Muhafaza Genel M?d?r Vekili Cemil Emre?nin g?revden al?nd???n? da do?rulad?. T?zmen, ihbar mektubunu i?leme koyarak s?reci ba?latan Tefti? Kurulu Ba?kan? Erdener Demira???n g?revden al?nd???n?, G?mr?k Ba?m?fetti?i Mehmet Ery?lmaz?a ise uyarma cezas?n?n verildi?ini teyit etti. T?zmen, bu i?lemlerin neden yap?ld??? sorular?n? ise yan?ts?z b?rakt?. T?zmen, ?M?ste?ar Vekili ?ahin hakk?nda rapor olmas?na ra?men nas?l su?suz bulundu? sorusuna ise ?herhangi bir su? ya da delil bulunmad???? yan?t?n? vermekle yetindi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net