???ilerin kadro isyan?

Genel-?? ?zmir ?ubelerine ?ye 3 bin i??i kadro verilmesi talebiyle alana ??kt?. ?ZELMAN, MERBEL, KONBEL, KENT A? ile Buca Belediyesi?nde ?al??an i??iler, kendilerini s?zle?meli i??i yapmak isteyen h?k?meti protesto ettiler.


Genel-?? ?zmir ?ubelerine ?ye 3 bin i??i kadro verilmesi talebiyle alana ??kt?. ?ZELMAN, MERBEL, KONBEL, KENT A? ile Buca Belediyesi?nde ?al??an i??iler, kendilerini s?zle?meli i??i yapmak isteyen h?k?meti protesto ettiler. ?nsanca ya?anabilir bir asgari ?cret taleplerini dile getiren ve k?dem tazminat?na dokundurmayacaklar?n? ifade eden i??iler, talepleri i?in toplad?klar? on bin imzal? dilek?eyi de ?al??ma Bakanl????na g?nderdiler.
D?SK B?lge ?ubesi binas? ?n?nde toplanan i??iler buradan Cumhuriyet Meydan??na y?r?d?ler. Y?r?y?? s?ras?nda s?k s?k ?Ya?as?n ?rg?tl? m?cadelemiz?, ?Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen i??inin ayak sesleri?, ?AKP 4-B?yi al ba??na ?al? sloganlar?n? att?lar. Y?r?y??te ?Say?n Ba?bakan asgari ?cret ka? simit??, ?S?zle?meli personele hay?r?, ?Ta?eronla?t?rma zul?md?r? yaz?l? d?vizlerle taleplerini dile getirdiler. ???ilere meydanda ?Belediyelerde ?irket i??ilerine kadro istiyoruz?yaz?l? pankart a?an di?er ?irket i??ileri taraf?ndan alk??larla kar??land?lar.
Burada i??ilere seslenen D?SK Ege B?lge Temsilcisi Azad Fazla, bir?ok belediyede norm kadro gerek?esiyle haks?z ve hukuksuz bir ?ekilde i??i at?ld???n? belirterek, ?Bakanlar Kurulu?nun norm kadro ile ilgili karar? Dan??tay taraf?ndan durduruldu. H?k?met ge?ici i??ilere kadro verece?ini duyurdu. B?rolarda ?al??an i??iler ise s?zle?meli personel kapsam?na alacaklar?n? s?yl?yorlar. Bu ?rg?tlenme hakk?na insafs?z bir sald?r?d?r? dedi. Fazla, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??lke genelinde 250 bin dolay?nda ?irket i??isi var. ???iler aras?nda ayr?m istemiyoruz. Kadro istiyoruz. Bug?n belediye ?irketlerinde ?al??anlar?n haks?zl??a ba?kald?rma g?n?d?r. Eylemlerimizi s?rd?rece?iz.? Asgari ?cretle ilgili olarak sefalet ?creti istemediklerini ifade eden Fazla, k?dem tazminatlar?na dokunulmas? durumunda alanlarda olacaklar?n? belirtti.
A??klaman?n ard?ndan i??ilerin kadro istemini belirten on bin dolay?nda dilek?e ?al??ma Bakanl????na g?nderildi. Eyleme, EMEP ve ?DP ile, KESK?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri de destek verdi. (?zmir/EVRENSEL)
Genel-???te t?z?k de?i?ikli?i
Genel-?? Sendikas?, yapmay? d???nd??? t?z?k de?i?ikli?i ile 25?e yak?n ?ubesini birle?tirecek, 10 b?lge ba?kanl???n? da kapatacak. Yap?lacak de?i?iklikle, b?y?k ?ehirlerde ?ube a?mak i?in bin ?ye, di?er illerde ise 500 ?ye ?art? aranacak. 9 Aral?k?ta yap?lacak Ola?an?st? Genel Kurul?da ayr?ca 20 maddede daha de?i?iklik yap?lacak. Alt?nda Genel-?? Genel Merkez y?neticileri ve b?lge temsilcilerinin imzas? bulunan ?nergeyle ?ube kapatma ve a?ma kararlar? ile ilgili her t?rl? i?lemi yapmak, yeni kurulan ?ubelere giri?imci kurul atamak ve ba?lanacak i?yerlerini belirlemek ?zere Genel Y?netim Kurulu?na (GYK) yetki verilecek. (Ankara/D?HA)
www.evrensel.net