EMEK G?NL??

Bo?az?ma bir ?ey d???mlendi, y?re?imde derin bir ac? var. Kahpe ?l?m uykuda yakalam??, o b?y?k i??i ?nderini, partili yolda??m?, Memet ba?kan?m?.


Bo?az?ma bir ?ey d???mlendi, y?re?imde derin bir ac? var. Kahpe ?l?m uykuda yakalam??, o b?y?k i??i ?nderini, partili yolda??m?, Memet ba?kan?m?. ?nanmak istemiyorum gidi?ine, ??k?p gelecekmi? gibi bir his var i?imde. Kabul etmeliyiz ger?e?i, ba?kan?m?z?n bedeni aram?zda de?il, fakat m?cadelesi ile i?imizde hep ya??yor.
Yolda?lar?n, m?cadele arkada?lar?n, i??iler, emek?iler, senden ?ok ?ey ??rendi. B?y?k bir de?er b?rakt?n bizlere, onurlu ya?am?n, boyun e?mezli?in, dik duru?un, sevecenli?in ve babacan bak??lar?nla. Memet ba?kan?m, kelimeler kifayetsiz kal?r, seni anlatmaya. Seni ?ok, ?ok erken kaybetmenin ac?s?n? ya??yoruz. ??nk? i??i s?n?f?n?n m?cadelesinin nadir yeti?tirdi?i yi?it bir evlad?n?n yerini doldurmak kolay de?il. Kolay de?il, ihanetlerin kar??s?nda ya?am boyunca hep i??iden, emek?iden yana olmak. ????i s?n?f? kalmad?, d?nya de?i?iyor, emek sermaye ?eli?kisi yok art?k? diyenlere kar?? sesin hep g?r ve g?venli ??kt?. ?zerinde oturduklar? s?cak koltuklar?n? kaybetmemek i?in, suya sabuna dokunmayan sendikal anlay??lara kar??, yerin grev ve direni? ?ad?rlar? oldu. Bir T?rk olarak, K?rt i??i ve emek?ilerinin yan?nda olmay? hep ba?ard?n, m?cadelenin co?kusunu ya?ad?n. Say?s?z davalar a??ld?, yapt???n konu?malar arkas?ndan... A??lan davalar kar??s?nda, hep ?unu s?ylerdin: ?Biz daha ?ok konu?aca??z, onlar daha ?ok dava a?acaklar. Bu onlar?n K?rt sorunu kar??s?ndaki ??z?ms?zl???n?n bir yan?d?r. Bizlere dava a?arak, konu?maktan geri duraca??m?z? d???n?yorlarsa yan?lacaklar. Biz daha ?ok konu?aca??z ve m?cadele edece?iz. Onlar daha ?ok dava a?s?nlar.?
Ba?kan?m?n her g?n ilk yapt??? i?, bakkala u?ray?p g?nl?k i??i bas?n?n?, gazetesini almak olurdu. Otob?s dura??nda, banka oturup keyifle, merakla ?evirirdi sayfalar? ve okurdu. Gazetesini ald??? bayi, ?Onu tan?d???mdan beri her sabah g?nl?k gazetesini mutlaka al?rd?, sektirdi?i, almad??? g?n yoktu? derdi. Bindi?i otob?s, yerine vard???nda gazetenin b?y?k b?l?m?n? okumu? olurdu ve g?nl?k tart??malar? gazetenin ?zerinden yapard?. ?Gazetemiz bize g?nl?k olarak ne anlataca??m?z? s?yl?yor, bunu yapmam?z i?imizi kolayla?t?r?r? diyerek, her ?eyde gazetenin ?nemini vurgulard?. Yazd???m yaz?lar? en ?ok ele?tiren, iyi olan? ve eksik olan? s?yleyen bir yolda??md?, ba?kan?md?. Bazen ?Ne yazacaks?n? derdi, konusu belli ise, arkas?ndan ?Yaz?da ?u noktalara dikkat et Seyit? diye uyar?rd?. Uyar?lar?, ele?tirileri hep yap?c? ve kazan?c?yd?. Toplant?lara ge? gitmeyi asla kabul etmez, zaman?nda yola koyulurdu.
Onun hayata g?zlerini yumdu?u ak?am hastaneye parma??n? prese kapt?rm?? bir i??i getirdiler. Hen?z 16-17 ya?lar?nda. Ac? ile k?vran?yordu i??i, doktorlar bakt? acilen parma??n yerine dikilmesi gerekiyordu. Fakat bir bedeli vard?. 7 bin 500 YTL. Telefonlar ?al??t?, personel m?d?r? arand?, yan?t gelmedi. ???inin parma??na pansuman yap?larak geri g?t?r?ld?. ???inin arkada??na sordum, iki ay i?inde ???nc? kaza dedi. Nedeni makinenin kumandas?n?n ayak yerine elle yap?lmas?. Yani kumanda ayakla yap?lsa bu i? kazalar? ya?anmayacak. ?ster k???k, ister b?y?k sermaye olsun, patronlar?n i??ilere bi?ti?i de?er buydu. ??te ba?kan?m bu s?m?r?n?n ve zulm?n son bulmas? i?in, i??i ve emek?ilerin insanca ya?amas? i?in her ?eyini ortaya koydu. Tuzla?dan K?ra??a, ?stanbul?dan, Adana?ya kadar, ?lkenin d?rt bir yan?nda i??i havzalar?nda onun izleri vard?r. Ya bir toplant?ya kat?lm??t?r, ya bir i??i ile konu?mu?tur. Partisinin son merkez toplant?s?nda i??i ve emek?ilerin m?cadelesinde yeni ara?lar yaratma, g?nl?k i??i bas?n?n?n yayg?nla?t?r?lmas? toplant?lar? i?in g?neye gidecekti. ?ok heyecanl? ve co?kuluydu, i?i i?ine s??m?yordu.
?ok erken oldu ba?kan?m aram?zdan ayr?l???n, yapaca??m?z daha ?ok i? vard?. ???iler, emek?iler, yolda?lar?n ve m?cadele arkada?lar?n ?lkenin d?rt bir yan?ndan seni u?urlamaya geldiler. Sana s?z verdik, bizlere b?rakt???n m?cadele bayra??n? yere d???rmeyece?iz, b?rakt???n yerden en y?kse?e ta??yaca??z ba?kan?m.
Seyit Aslan
www.evrensel.net