Limter-?? y?neticilerine destek

Sendikac?lar ve kitle ?rg?tleri yapt?klar? eylemle, tutuklanan Limter-?? y?neticilerine destek verdi.


Sendikac?lar ve kitle ?rg?tleri yapt?klar? eylemle, tutuklanan Limter-?? y?neticilerine destek verdi.
Gima ?n?nde yap?lan eyleme D?SK Ankara B?lge, Genel-?? merkez ve ?ube y?neticileri ile Alevi-Bekta?i Federasyonu, Ankara ?78?liler Derne?i, SDP ?ye ve y?neticileri kat?ld?. Burada a??klama yapan D?SK Ankara B?lge Temsilcisi Tayfun G?rg?n, Limter-???in Genel Ba?kan? Cem Din? ile Genel Sekreteri Zafer Tekta???n Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde tutukluluklar?n?n 20 Eyl?l?den beri s?rd???n? s?yledi. ?Gizlilik? gerek?esiyle sendikac?lar?n neyle su?land?klar?n?n da bilinmedi?ini, a??r ko?ullarda cezaevinde tutulduklar?n? kaydeden G?rg?n, ?? aya yakla?an tutuklulu?a ra?men h?l? iddianamenin de haz?rlanmad???n?, sendikac?lar?n keyfi bi?imde savunmalar?n?n engellendi?ini dile getirdi. G?rg?n, sendikac?lar?n derhal serbest b?rak?lmas?, sendika evraklar?n?n da eksiksiz teslim edilmesi ?a?r?s? yapt?.
Cem Din??in annesi G?l?zar Din? ise iki o?lunun gerek?esiz olarak tutuklanarak, Tekirda? F Tipi Cezaevi?ne g?nderildiklerini s?yledi. A?ustos ay?nda k?z?n? kanserden kaybetti?ini hat?rlatan anne Din?, ?O ac?n?n ?st?ne bu ac?y? ya?att?lar. ?ocuklar?m cezaevinde lin? edilmek istenmi?, d?v?lm??. Par?alanm??, kanl? g?mle?ini verdiler. Buna hangi y?rek dayan?r? diye isyan etti. Din?, g?r?? i?in ?a??rd?klar?n?, ancak gitti?inde ?g?r?? yasa??? gerek?esiyle ?ocuklar?yla g?r??t?r?lmedi?ini de belirtti. A??klamalar?n ard?ndan K?z?lay Postanesi?nden sendikac?lara dayan??ma kartpostallar? ve mektuplar postaland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net