L?bnan?da ?g?venlik? endi?esi

Haftal?k ola?an bas?n toplant?s?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Nam?k Tan, T?rkiye?den L?bnan?a giden askeri birli?in g?venli?i konusunda h?k?metin endi?esini ortaya koyan a??klamalar yapt?.


Haftal?k ola?an bas?n toplant?s?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Nam?k Tan, T?rkiye?den L?bnan?a giden askeri birli?in g?venli?i konusunda h?k?metin endi?esini ortaya koyan a??klamalar yapt?.
D??i?leri Bakanl????n?n kayg? verici geli?melere sahne olan L?bnan?daki birli?in g?venli?i konusunda ?son derece duyarl?? oldu?unu savunan Tan, ??ayet orada askerlerimizin tehlikede olabilecekleri gibi bir durum ortaya ??karsa, elbette ki muhataplar?m?z ile g?r???p gereken tedbirleri al?r?z? diye konu?tu. Tan ayr?ca, Ba?bakan Erdo?an??n L?bnan ziyareti ger?ekle?tirmesinin s?z konusu oldu?unu kaydetti.
Son olarak yap?lan bu a??klama, ge?ti?imiz eyl?l ay?nda ?L?bnan?a asker g?nderme? konusunda kamuoyunu ikna etmeye ?al??an Ba?bakan Erdo?an??n sarf etti?i ?G?nderdi?imiz gibi ?ekmesini de biliriz? ifadesini hat?rlatt?.
Irak?ta ABD politikas?Ba?bakan Erdo?an??n b?lgedeki ?e?itli ?lkelere yapt??? ve yapaca?? ziyaretlerin, Baker Raporu ve ABD?nin Irak politikas?n?n de?i?mesi olas?l??? ile bir ili?kisinin bulunmad???n? savunan Tan, ???kacak sonucun de?erlendirilece?i ve ona g?re politikalar?n? belirleyeceklerini s?yledi.
?te yandan D??i?leri S?zc?s? Tan, Ba?dat B?y?kel?ili?i?nin ???nc? katibi ?zcan ?ahin?in ?yorgun bir mermi? ile yaralanmas?n?n, El Kaide?den T?rkiye?nin Ba?dat B?y?kel?ili?i?ne y?nelik tehditler ile bir ili?kisinin bulunmad???n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net