?Y?MPA??ta g?rev ihlalinden? Bakan ?i?ek?e takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Adalet Bakan? Cemil ?i?ek hakk?nda ?g?revi k?t?ye kullanma? iddias?yla y?r?tt??? soru?turmada takipsizlik karar? verdi.


Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Adalet Bakan? Cemil ?i?ek hakk?nda ?g?revi k?t?ye kullanma? iddias?yla y?r?tt??? soru?turmada takipsizlik karar? verdi.
Y?MPA? Holding hissedarlar?ndan ?rfan G?k?e adl? vatanda?, ?i?ek hakk?nda Y?MPA? Holding Y?netim Kurulu Ba?kan? Dursun Uyar?a ili?kin yasal i?lem yap?lmas?n? ?nledi?i iddias?yla su? duyurusunda bulunmu?tu. G?k?e, su? duyurusu dilek?esinde, Uyar hakk?nda Almanya?da tutuklama karar? ??kar?ld???n? an?msatarak, ?Her ?ey a??k iken h?k?met, olay? unutturma, zaman a??m? gibi taktiklerle halk?na hizmet etmemektedir? dedi. Dilek?ede, ?i?ek?in ?ba??ms?z yarg?n?n ?n?n? a?mad???, yarg?ya g?lge d???rd???, t?hmet alt?nda b?rakt??? ve g?revini yapamad???? ifadelerine yer verildi. Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? ise, yapt??? soru?turmay? tamamlayarak, takipsizlik karar? verdi.
?i?ek hakk?nda 7 soru?turma
Ba?savc?l?k, karar?nda Dursun Uyar hakk?nda doland?r?c?l?k ve benzeri su?lar konusunda 7 soru?turma a??ld??? belirterek, 5 soru?turmada kovu?turmaya yer olmad???, 1 soru?turmada da yetkisizlik karar? verildi?ini hat?rlatt?. Uyar hakk?nda halen Sermaye Piyasas? Kurulu yetkililerine r??vet verdi?i iddias?yla tahkikat?n s?rd??? belirtilen kararda, ?i?ek hakk?ndaki su? iddialar?n?n ise dayana??n?n bulunmad??? kaydedildi. Kararda ba?savc?l???n soru?turma yetkisinin bulunmad???, bu nedenle takipsizlik karar? verildi?i bildirildi. (Ankara/AA)
www.evrensel.net