3 kur?unun bedeli sadece 2.5 ay hapis

?mraniye Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi, gazetemizin da??t?m?n? yapan Koray ?ubuk?u?yu 3 kur?unla yaralayarak cinayete te?ebb?s eden Vedat Sava????y? sadece 2.5 ayl?k tutukluluk s?resinin ard?ndan tahliye etti.


?mraniye Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi, gazetemizin da??t?m?n? yapan Koray ?ubuk?u?yu 3 kur?unla yaralayarak cinayete te?ebb?s eden Vedat Sava????y? sadece 2.5 ayl?k tutukluluk s?resinin ard?ndan tahliye etti.
Sar?gazi?de, 23 Eyl?l Cumartesi g?n? gazetemizin da??t?m?n? yapan Koray ?ubuk?u, Vedat Sava????n?n a?t??? ate? sonucu karn?ndan ve baca??ndan ?? kur?unla yaralanm??t?. Ka?mak isteyen sald?rgan, ?evredekiler taraf?ndan yakalanarak, silah?yla birlikte jandarmaya teslim edilmi?ti. Sald?rgan, tutuklu yarg?lanmak ?zere ?mraniye Cezaevi?ne g?nderilmi?ti.
Davan?n g?r?lmesine ?nceki g?n ?mraniye Adliyesi 4. Asliye Ceza Mahkemesi?nde devam edildi. Tutuklu bulunan Sava????n?n haz?r bulundu?u duru?maya, Koray ?ubuk?u, ?niversitedeki s?navlar? dolay?s?yla kat?lamad?. Tan?klar?n dinlendi?i duru?mada tan?klardan Murat And?? ve Sabri Ulucan, yak?n bir mesafedeyken silah seslerini duyarak olay yerine y?neldiklerini, 5-6 el ate? a?an san?k Sava????n?n ka?maya ?al??t???n? ancak halk taraf?ndan silah?yla birlikte yakalanarak jandarmaya teslim edildi?ini s?ylediler.
San?k Sava????n?n avukat? Arzu Sonsuz, m??teki ?ubuk?u?nun mahkemeye kat?lmayarak mahkemeyi s?r?ncemede b?rakmaya ?al??t???n? iddia etti. Sava????n?n tutuklu bulunmas?ndan dolay? ma?dur oldu?unu ?ne s?ren Sonsuz, delillerin karart?lmas?n?n s?z konusu olamayaca??n? ve san???n adresinin belli oldu?unu iddia ederek tahliye talebinde bulundu. M??teki avukat? Cemal G?lmez ise san???n tutukluluk halinin devam?n? istedi. Mahkeme, tahliye talebini kabul ederek Sava????n?n tutuksuz yarg?lanmas?na karar verdi.
EMEP ?stanbul ?l Y?neticisi ?ahin Tanr?verdi gazetemize yapt??? a??klamada, demokrasi ve bar?? isteyen gen?lerin y?llarca cezaevinde tutulduklar?n? hat?rlatarak, cana kastetmenin cezas?n?n bu kadar hafif olmamas? gerekti?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net