Aile Hekimli?i?nde s?zle?me d?nemi

Sa?l?kta D?n???m Program? i?in 7 bin dolar maa?la Saha Koordinat?r? istihdam eden Sa?l?k Bakanl????n?n, ?imdi de Aile Hekimli?i dan??manlar?yla milyarl?k s?zle?meler imzalad??? ortaya ??kt?.


Sa?l?kta D?n???m Program? i?in 7 bin dolar maa?la Saha Koordinat?r? istihdam eden Sa?l?k Bakanl????n?n, ?imdi de Aile Hekimli?i dan??manlar?yla milyarl?k s?zle?meler imzalad??? ortaya ??kt?. Pilot illerde 10 g?nl?k e?itim veren profes?rlere 3 bin 139 YTL ?denirken, pilot illeri iki y?l boyunca izlemekle g?revlendirilen dan??manlar ise 31 bin 980 YTL alacak.
Aile Hekimli?i pilot uygulamas? kapsam?ndaki 10 ilde pratisyen hekimlerin Aile Hekimli?i?ne uyumunu sa?lamak i?in ?e?itli ?niversitelerin Aile Hekimli?i k?rs?lerinde g?rev yapan profes?rler ad?na, ?niversitelerin d?ner sermaye i?letmeleriyle s?zle?me imzaland?. S?zle?melere g?re 10 g?n s?ren e?itim ?al??malar? kar??l???nda, dan??man hocalara 3 bin 139 YTL ?cret ?deniyor. Bu ?cretin ?zerine KDV de ilave ediliyor. S?zle?melerde, dan??manlar?n iki y?l boyunca i?verenin yaz?l? izni olmadan, s?zle?me, i? ve ?al??malara ili?kin ?zel veya gizli bilgileri a??klamas? da yasaklan?yor.
Di?er bir s?zle?mede de pilot illeri 2 y?l boyunca takip etmekle g?revlendirilen uluslararas? dan??manlarla imzalan?yor. Dan??manlara iki y?ll?k hizmetleri kar??l???nda toplam 31 bin 980 YTL ?denecek. Yine bu tutara KDV eklenecek ve dan??manlar?n da s?zle?menin sona erdi?i tarihten sonraki iki sene boyunca ?zel veya gizli bilgileri a??klamas? yasak olacak.
Koordinat?r Mezarc?
Dan??manlarla imzalanan s?zle?melerde, Sa?l?k Bakanl??? ad?na i?veren koordinat?rl??? g?revini kapat?lan Refah Partisi?nin eski milletvekillerinden Hasan Mezarc??n?n akrabas? Haydar Mezarc? y?r?tecek. Bakanl?kda Proje Koordinat?r? olarak ?al??an Mezarc?, s?zle?me ?er?evesindeki i?lerin koordine edilmesinden, ?deme i?in makbuzlar?n al?nmas?ndan ve onaylanmas?ndan sorumlu.
TTB Merkez Konseyi ?yesi Erkan Kapakl?, s?zle?meleri, ?sa?l??? bir meta olarak g?ren, al??veri? ve para hesab? yapan t?ccar anlay???n bir yans?mas?? olarak nitelendirdi. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
www.evrensel.net