Eczac?l?k Kongresi ba?l?yor

?stanbul Eczac? Odas? ve ?stanbul Ecza KOOP taraf?ndan ortakla?a olarak d?zenlenen ?stanbul Eczac?l?k Kongresi yar?n ba?l?yor.


?stanbul Eczac? Odas? ve ?stanbul Ecza KOOP taraf?ndan ortakla?a olarak d?zenlenen ?stanbul Eczac?l?k Kongresi yar?n ba?l?yor.
T?rkiye?deki ilk eczac? meslek odas? olma ?zelli?ini ta??yan ?stanbul Eczac? Odas? ve eczac?lar?n ekonomik ?rg?tlenmelerinin temel ta?lar?ndan birini olu?turan ?stanbul Ecza KOOP taraf?ndan, 50. y?llar?n? kutlamak i?in ortakla?a d?zenlenen ?stanbul Eczac?l?k Kongresi?nin tan?t?m? d?n sabah saatlerinde ger?ekle?tirildi. 1. B?lge ?stanbul Eczac? Odas? Ba?kan? Zafer Kaplan, t?m eczac?lar?n kat?l?m?yla 8-10 Aral?k 2006 tarihleri aras?nda The Marmara Otel?de d?zenlenecek olan kongrenin, ?lkemizdeki ila? ve eczac?l?kta ya?anan h?zl? d?n???m?n; eczac? ?rg?tleri, siyasiler, akademisyenler ve ila? sanayisi temsilcileriyle birlikte tart???laca??n? s?yledi.
Kongrede Sa?l?kta D?n???m Program??n?n da masaya yat?r?laca??n? ifade eden Zafer Kaplan; kongreye yurti?inden ve yurtd???ndan bir?ok meslek ?rg?t? temsilcisinin de kat?laca??n? a??klad?.
Kongre, cuma g?n? a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan Prof. Dr. Kas?m Cemal G?ven?in ?T?rkiye?deki ila? sanayinin geli?imi ve eczac?l?k e?itimi? konulu s?yle?i ile saat 13.30?da ba?layacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net