?Hemi K?rtler hemi T?rkler? ??rettiklerini konu?uyor

?l?m haberini alanlar?n bo?az?nda s?zc?kler d???mlendi adeta. Kimsenin inanas? gelmiyordu do?rusu. ?l?m haberini ald?ktan bir g?n sonra hem tersane giri?lerinde tersane i??ilerine, hem deri sanayiinde deri i??ilerine gazete da??t?m?na ??kt?k.


?l?m haberini alanlar?n bo?az?nda s?zc?kler d???mlendi adeta. Kimsenin inanas? gelmiyordu do?rusu. ?l?m haberini ald?ktan bir g?n sonra hem tersane giri?lerinde tersane i??ilerine, hem deri sanayiinde deri i??ilerine gazete da??t?m?na ??kt?k. Sabah evinden ??k?p i?e giden deri i??ilerinin bir?o?u o g?n gazete almak i?in bayilere gidip Evrensel?i sordular. Bizden ?nce giden i??iler gazeteyi alm??, servislerini beklerken a??p okuyorlard?.
Deri sanayiinde, i??ilerin gitti?i ?ay ocaklar?nda, ba?kan?m?z?n Maga Deri direni?indeki kararl?l???n?, cesurlu?unu, s?n?f?na olan g?venini ve inanc?n? konu?uyorlard?. ??yeri temsilcileri bir?ok fabrikada i??i toplant?s? ger?ekle?tirdiler. S?n?f m?cadelesindeki bu s?ra neferinin, deri i?koluna verdi?i emekleri anlatt?lar. S?n?f m?cadelesinde ?nderlik eden say?l? i??i ?nderlerinden oldu?unu anlat?lar. Bunun i?in Memet ba?kana sahip ??k?lmas? gerekti?ini anlatt?lar. Cenaze t?renine, ona yak??an bir bi?imde kat?lma ?a?r?s? yapt?lar.
Gerek Ayd?nl??da, gerek ?ifa ve Mimar Sinan mahallelerinde onu tan?yan deri i??ileri, m?cadeledeki ??reticili?ini konu?uyorlard?. Sadeli?ini, emek ile sermaye aras?ndaki bu kavgada tuttu?u yeri birbirlerine anlat?yorlard?. Sendikada g?revde bulundu?u d?nemler i?inde, ?s?z karar taban?nd?r? ilkesini hayata ge?irmedeki ?abalar?n?, m?cadeleci sendikac?l?k yan?n?, ?nderli?ini, deri i??ilerinin direni?lerinde i??ilerle birlikte m?cadelesini birbirlerine anlat?yorlard?; biri ba?l?yor di?eri anlat?yordu. Delege toplant?lar?n?, temsilci toplant?lar?n?, i?yeri toplant?lar?n? ve daha bir?ok i??i eylemleri ve etkinliklerinde konu?tu?unda zihinleri a?t???n? ve daha pek ?ok yan?n? kendi aralar?nda g?n ve yerini belirterek konu?uyorlard?. 19 Kas?m g?n? Der-?? Tuzla ?ube kongresinde, son olarak deri i??isine seslenmi?ti. Deri i??ilerine yeniden birlik ?a?r?s? yapm??t?. Tersanelerde ya?anan i? cinayetlerine kar??, k?lece ?al??ma ko?ullar?na kar??, deri i??ilerinin tersane i??isiyle birle?erek m?cadele edip, Tuzla?y? bir i??i kenti yapmas? gereklili?ini anlatm??t?. ?Deri i??isi, K?rt sorunu kar??s?nda kay?ts?z kalmamal?d?r. Deri i??isi sermayeye kar?? m?cadelede gazetesine daha ?ok sahip ??kmal?d?r. Bu da yetmez i??ilerin, emek?ilerin, halk?n kendi televizyonu olmal?d?r, bunun i?in ?aba i?inde olmal?d?r? diyerek kendi deyimiyle ?hemi K?rtler hemi T?rkler ortak m?cadele etmelidir. ?Bar???, karde?li?i demokrasiyi ve ?zg?rl??? o zaman kazan?r?z? demi?ti. Onun deri i??ileriyle son bulu?mas?nda s?yledi?i bu s?zler, deri i??ilerinin kulaklar?nda ??nl?yor. Tuzla emek?ileri, kahvelerde tan?d?klar? kadar?n? birbirlerine anlat?yorlard?. EMEP Genel Merkezi?nin yay?nlad??? yaz?y? kahve camlar?na ast?lar.
Ba?kan?m, senin s?ylediklerin deri i??isi, tersane i??isi ve Tuzla emek?ileri i?erisinde yeniden konu?ulmaya ba?land?. Ba?kan?m, hemi K?rtler hemi T?rkler i?yerlerinden, mahallelerinden birle?erek seni u?urlamaya geldiler. Hayalindeki d?nyay? kurmak i?in daha fazla ?al??aca??m?za, senin huzurunda s?z verdik. G?z?n arkada kalmas?n, rahat uyu ba?kan?m. (Tuzla/?STANBUL)
?zg?r Akg?l
www.evrensel.net