O babayi?it bir i??i ?nderiydi

Memet ba?kanla ilk kar??la?mam?z Colins direni?indeki i??ileri ziyarete giderken olmu?tu. Daha o zaman ?ok yeni bir partiliydim.


Memet ba?kanla ilk kar??la?mam?z Colins direni?indeki i??ileri ziyarete giderken olmu?tu. Daha o zaman ?ok yeni bir partiliydim. Colins i??ilerini ziyaret etmek istememize polis kar?? ??km?? ve bizi g?zalt?na alm??t?. ?fademizi alma s?ras?nda polisin bana ?okumu? adamlars?n?z siz burada g?zalt?ndayken ba?kan?n?z evde keyif ?at?yor? s?ylemine ben g?l?mseyerek ba?kan yan?mdaki ki?i kendisi hakk?ndaki d???ncelerini istersen ona anlat demi?tim.
Ba?kanla beraber Gebze kongresine gitti?imizde ise ben arabay? park edip gelene kadar ba?kan?n girdi?i kahveye geldi?imde bir?ok ki?iyle bir masada sohbet ederken bulmu?tum ve ?ok ?a??rm??t?m. Bu kadar k?sa zamanda masadaki ki?ilerle sohbete ba?lam?? ?lkedeki geli?meleri birbirlerine anlat?yorlard?. Oradaki sohbette ba?kan?n en ?nemli ?zelliklerinden birini g?zlemliyordum. O ?zelli?ide ger?ekten s?n?ftan ??renerek ??rendiklerini deneyimleriyle birle?tirerek konu?malar?n? yapmas?yd?.
Son olarak ?l?m?nden iki hafta ?nce Tuzla?daki Deri-?? kongresi ve Sar?yer il?enin a??l???na gittik. Deri-?? kongresinde deri i??ilerinin ba?ar?s?n?n Tuzla tersanelerindeki i??ilerle ?al??malar?n? birle?tirmeleri gerekti?inin yan? s?ra i??i s?n?f?n?n ileti?im ara?lar?n?n artt?r?lmas? gerekti?ini anlat?yordu. Ve i??i s?n?f?n?n kendi kurdu?u ve y?netti?i bir TV ihtiya? oldu?unu anlat?yordu. Sar?yer il?enin a??l???nda da ayn? ?eylerden bahsediyordu. A??l??tan sonra ba?kan TV mi kuruyoruz yoksa diye sordu?umda biz de?il i??i s?n?f?n?n bunu talep etmesi ve sahiplenmesi gerekti?ini s?yl?yordu. Art?k i??i s?n?f?n?n kendi TV sini kurmas? gerekti?ini anlat?yordu.
Colins direni?indeki g?zalt?ndayken ?ekilen foto?raflar? polisler adli su?lular?n foto?raflar? aras?na koymu?lar. Bir ak?am adam?n birinin c?zdan? ?al?nm?? ve adam su? duyurusunda bulunup c?zdan?n? ?alan ki?inin fiziksel ?zelliklerini polislere vermi?. Adam?n vermi? oldu?u ifade do?rultusunda ba?kan? evde hasta yatarken polisler ba?kan? g?zalt?na al?yorlar. Biz olay? ??rendikten sonra ba?kana olay?n nas?l oldu?unu sordu?umuzda ba?kan ?adam c?zdan?n? ?alan?n babayi?it bir adam oldu?unu s?ylemi?? bakm??lar foto?raflar aras?nda en babayi?it g?z?ken ki?i benim bu y?zden beni g?zalt?na alm??lar diye anlatt?. Bu ?ok ?irkin olay kar??nda bile kendini ve ?evresindeki ki?ileri her zamanki gibi g?ld?recek bir olay bulmu?tu. Asl?nda bu ba??na gelen olayda bir ger?eklik vard? ki oda ger?ekten ba?kan?n ?ok BABAY???T birisi olmas?yd?. Memet ba?kan hem fiziksel hem de ki?ilik olarak ?ok babayi?it bir insand?. O babayi?it insan? tabuta koymaya ?al???rken tabuta bile s??m?yordu t?pk? bizim y?re?imize s??mad??? gibi. An?s? m?cadelemizde ya?ayacak.
*EMEP B.?ekmece ?l?e Ba?kan? (?STANBUL)
Erkan Sar?o?lu
www.evrensel.net