Eğitim küreselleşmenin gölgesinde

Küreselleşme ve yeni liberal politikaların eğitim alanındaki yansımaları, Dipnot Yayınları’ndan çıkan “Küreselleşme ve Eğitim” kitabında ele alınıyor.


Küreselleşme ve yeni liberal politikaların eğitim alanındaki yansımaları, Dipnot Yayınları’ndan çıkan “Küreselleşme ve Eğitim” kitabında ele alınıyor. Küreselleşme sürecinde kamu hizmetlerinin içeriklerinin yeniden tanımlandığının vurgulandığı kitapta, bu sürecin eğitim hakkına yönelik ciddi yıkım politikalarını da beraberinde getirdiği belirtiliyor.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Ebru Oğuz ve Ayfer Yakar tarafından yayına hazırlanan kitap, geçen yıl düzenlenen ‘Küreselleşme ve Eğitim” sempozyumundaki sunuşlara dayanıyor.
Kitapta, temel bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmesi gereken eğitimin, yeni liberal eğitim politikalarının yön verdiği eğitim politikaları dolayısıyla amaç, yapı ve işleyiş olarak dönüşüme uğradığı vurgulanıyor. Eğitimin yapısal dönüşümünde özelleştirme, ticarileştirme, yerelleştirme ve personel alımına ilişkin düzenlemelerin, başlıca politika araçları oluşturduğunun belirtildiği kitapta, bireyleri etkin özneler haline getirme ve sahip oldukları insani kapasiteleri gerçekleştirme hedefine yardımcı olması gereken eğitimin, bir bütün olarak kapitalist küreselleşme politikalarının tehdidi altında olduğu ifade ediliyor.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Meral Uysal kitaba yazdığı sunuşta, küreselleşmenin, yeni liberal politikalar ve yapısal uyarlama süreçlerinin dünya çapında meşruiyetini ve böylelikle küresel sermayenin çıkarlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen bir ideolojik form olarak kullanıldığını ifade ediyor. Küreselleşme sürecinde merkezi devlet yapısının yeniden yapılandırılması politikaları, devletin görev ve işlevlerinin yeni liberal paradigmaya uygun olarak düzenlenmesi pratikleriyle kamu hizmetleri alanının daraltıldığını belirten Uysal, kamu yararı düşüncesinin yıpratıldığının, bu durumdan kamu çalışanlarının da etkilendiğinin altını çiziyor.
Temel bir kamu hizmeti olan eğitimin, yeni liberal eğitim politikalarının yön verdiği reform süreçleri dolayısıyla amaç, yapı ve işleyiş olarak dönüşüme uğramadığına dikkat çeken Uysal, bu süreçte özelleştirme, yerelleştirme, eğitimde yönetişim uygulamaları ve personel alımına ilişkin düzenlemelerin başlıca politika araçlarını oluşturduğunu ifade ediyor. Uysal, eğitim hakkı kavramının kapitalist toplumlarda sınırlı ve koşullu varoluş bulması gerçeği bir yana, yeni liberal politikalar dolayısıyla da zarar gördüğünü belirtiyor.
Kitapta, küreselleşme ve eğitim politikalarına etkisinin zengin bir incelemeye tabi tutulduğu “Eğitim, Piyasalar ve Denetim Kültürü”, “Küreselleşme Söylemleri ve Gerçekler”, Küreselleşme ve Eğitimdeki Değişim”, “Medya ve Toplum”, “Küreselleşme Sürecinin Eğitim Alanına Etkileri”, “Küreselleşme, Kırsal Kesimin Dönüşümü ve Eğitim” gibi başlıkların yer aldığı yazılara yer veriliyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net