MEDİPOLİTİK

 • IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin Altıncı Niyet Mektubu’nu 18 Mayıs 2007 günü onayladı. İşte mektupta yer alan sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili taahhütler:


  IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin Altıncı Niyet Mektubu’nu 18 Mayıs 2007 günü onayladı. İşte mektupta yer alan sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili taahhütler:
  “Geçtiğimiz yıl faiz dışı harcamalar, planlananın üzerinde gerçekleşen yatırım ve beklenenden daha hızlı artış gösteren sağlık harcamaları gibi etkenler nedeniyle, programlanan seviyenin üzerinde gerçekleşmiştir.” …
  “Sağlık harcamalarındaki gelişmelerin, bu yılın bütçe hedeflerine erişilmesi açısından bir sorun teşkil etmemesi için çeşitli önlemler yürürlüğe konulmuştur. Özellikle, telafi edici adımların zamanında atılabilmesini teminen, harcamaların (hem tahakkuk hem de nakit bazında) takibi sıkılaştırılmıştır. Ayrıca i) 2007 yılının ikinci çeyreğinden itibaren her hastane için üçer aylık bütçe hedefleri belirlenmesi, ii) hastane faturalarının denetimi ve ödenmesine ilişkin gerekli hukuki çerçevenin tesis edilerek hastanelerin bütçeleri çerçevesinde kalmasının temin edilmesi ve iii) bu yılki ek ödemelerin 2006 seviyesinde tutulması suretiyle devlet hastanelerince yapılan harcamalar üzerindeki kontrol daha da güçlendirilmiştir. Devlet hastanelerine yönelik tüm birikmiş yükümlülükler, 2007 yılı Mart ayı sonu itibariyle çözümlenmiş olup herhangi bir bakiye yükümlülük kalmamıştır.” …
  “(Sağlık hizmetlerinde) verimliliği artırmak amacıyla, ayakta tedavi hizmetlerinden birinci, ikinci ve üçüncü basamaklarda farklılaştırılmış oranlarda katkı payı alınmasını öngören düzenlemeler, sosyal güvenlik reformuna dahil edilecektir. Aile hekimliği uygulaması, 2007 yılı sonuna kadar 22 ile genişletilecektir. (Yapısal kriter).” …
  “Anayasa Mahkemesi 2006 yılı Aralık ayında, nisan ayında TBMM’de kabul edilen sosyal güvenlik reformunun (i) emeklilik reformunun memurları ilgilendiren tüm unsurları (orta vadede tasarrufların büyük bölümünü sağlaması beklenmekteydi), (ii) tüm çalışanlar için güncelleme formüllerinde yapılan değişiklikler ve (iii) memurlardan tedavi hizmetlerinde katkı payı alınması uygulaması da dahil kilit önemi haiz birçok maddesini iptal etmiştir. Bu unsurların çıkarılması, reformla amaçlanan uzun vadeli tasarrufların önemli ölçüde azalmasına yol açacağından, reformun uygulamaya girmesi ertelenmiştir. Ancak sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla hem mahkemenin görüşlerini dikkate alacak, hem de reformun getireceği katkıları mümkün olan azami oranda muhafaza edecek yeni bir düzenleme hazırlanması konusundaki güçlü kararlığımız sürmektedir. Bu önemli reform üzerinde mümkün olan en geniş katılımlı mutabakatın sağlanabilmesi amacıyla, reformun temel ilkelerini ve yeni emeklilik parametrelerine ilişkin alternatifleri açıklayan bir beyaz kitap, kısa bir süre içerisinde yayımlanacaktır. Değişiklikleri içeren yasa tasarısının, yeni yasama döneminin başlamasından hemen sonra TBMM’ye sunulması ve sunulduktan sonra altı ay içerisinde uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır.”
  ***
  Bu ülkede ordu e-muhtıra verebilir.
  Dört buçuk yıldır ellerinde tuttukları gücü kendilerinden olmayanlara karşı fütursuzca kullananlar, şimdi daha büyük bir kuvvet oyuna girince çelik çomaklarını toplayıp kaçabilirler. Merkez sağın kanlı bıçaklısı DYP’yle ANAP birleşebilir. Merkez solun küskün kardeşleri CHP ve DSP bir araya gelebilir. Seçim sonrası için AKP’li-AKP’siz; CHP’li-CHP’siz hükümet tahminleri yapılabilir.
  Olmazsa da “bir ihtilal daha var” olabilir.
  Bütün bunların topu topu yirmi güne sığmasına bakıp ‘her şey ne kadar hızla değişiyor’ duygusuna kapılabilirsiniz.
  Oysa IMF Programı değişmeden duruyor.
  Emeklilik maaşları düşürülüp emeklilik yaşı yükseltilecek… Devlet hastanelerinin kaynakları kısıtlanıp kamu sağlık harcamaları azaltılacak… Sağlık ocakları kapatılıp aile hekimliği yaygınlaştırılacak… Sağlıkta katkı payları artırılıp ilaca ulaşmak daha da zorlaştırılacak…
  Bütün bunların yapılabilmesi için de egemenler kendi aralarında ne kadar dövüşürse dövüşsünler, emekçilere göz açtırılmayacak; 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmaya çalışanların üzerine yüzlerce gaz bombası atılacak, panzerlerle tazyikli sular sıkılacak, coplarla, tekmelerle yerlerde sürüklenerek dövülecekler.
  IMF Başkanı Rodrigo de Rato’ya Ankara’dan gönderilen Altıncı Niyet Mektubu’nun tarihi de 1 Mayıs 2007 çünkü.
  Osman Öztürk
  www.evrensel.net