G?NL?K

 • Yaz?lardan sonra de?i?ik tepkiler gelir okurdan.Bazen ?vg? olur?


  Yaz?lardan sonra de?i?ik tepkiler gelir okurdan.
  Bazen ?vg? olur?
  Bazen, ?B?l?c?l??e alet olmak?
  K?rt ?ovenizmi yapmakla? su?lan?rs?n?z.
  Herifin biri, ?fa?istsin? diye bile yazd? yaaa!
  Oha yani!
  Bu t?rden arkada?lar bizi, ?ezber yapmak yerine d???nmeye? davet ediyorlar son zamanlarda.
  Neyse ki, biz fazla ?d???nmeden? yazd???m?zdan ?imdilik vaziyeti kurtarm???z.
  Yoksa bu ??ok d???n?r? abi ve ablalar?n durumuna d??mek var i?in sonunda.
  Ki, bunun;
  ?D???n d???n, aha bu abi ve ablalar gibi, boktur i?in? bi?imindeki derin ?felsefi i?erikli? ata yadigar? s?z? do?rulamaktan ba?ka bir ?eye katk?s? olmuyor!
  ??nk? ?Bar??, karde?lik, e?itlik, ?zg?rl?k? diyoruz ya?
  Bu ezber oluyormu?!
  Ne bi?im ezberci adamalar?z biz yaa!
  Fransa Devrimi?nin slogan?n? kullan?yoruz.
  Haa, yan?na bir de ?bar??? eklemi?iz, ama o da ezber zaten.
  Sava?a, ?ezbere? kar?? ??k?yor?
  ??nsanlar renkleri, dilleri, k?lt?rleri, ?rklar? y?z?nden ?lmesin; herkes ?zg?rce, e?it, karde??e bir arada diledi?i gibi ya?as?n? diyoruz.
  D???nmedi?imiz i?in sava??n, karde? kavgas?n?n ?faydalar?n?? g?remiyoruz!
  D???ncesizli?in de bu kadar? olur valla!
  ***
  Oysa bu d???ncelerini yazan ?d???n?r? arkada?lar gibi, bir d???nsek?
  Irk??l?k yok deyip, ba?ka ?rklar? mahvetme tutarl?l???na eri?ece?iz!
  Bar?? isteyenleri, b?l?c??
  Kan isteyenleri ise bar??sever olarak niteleyece?iz!
  D???nemiyoruz i?te!
  Ki, bu ?d???ncelerini? yazan de?erli ?d???n?r? arkada?lardan ?saf kan millici? olanlar? anlayabiliyoruz!
  Fakat, bir de eski solcu ?d???n?r? arkada?lar var!
  Ki bu arkada?lar, d???nemezken devrimciymi?ler?
  Sonra bir gece vahiy gelmi?, d???nmeye ba?lam??lar?
  Asl?nda ger?ek devrimcinin Baykal oldu?unu anlam??lar!
  Diyorlar ki bize:
  ?Sen Marksizm okumuyor musun?
  ?ovenizmin k?t? bir ?ey oldu?unu anlam?yor musun?
  Etnik k?kene g?re ayr?mc?l?k yap?yorsun.?
  Brehh brehhh!
  D???nen adam?n hali de bir ba?ka oluyor;
  Marksizmde bir ulusun di?erini ezmesi gerekti?i teorisini buluyor!
  Egemen olan?n d???ndaki dillerin, k?lt?rlerin, ?zg?rl?klerin yasaklanmas?n??
  Yasaklamayan?n ?ovenist oldu?unun ilan edilmesi ?art?n? tespit ediyor!
  Yani, ?Herkes kendi dilini, kendi k?lt?r?n?, e?it ve ?zg?rce ya?as?n?
  Bu bar???, karde?li?i getirir? dedin mi ?ovenist oluyorsun.
  K?rs?den ip sallay?p ?kan kan? diye ba??r?nca ?devrimci!..?
  Aferin valla bunlara!
  ?ok d???nm??ler!
  ?stelik bizleri ayd?nlatmak i?in yaz?lar yazm??, ??enmemi?ler!
  ?ok duyguland?m: Ne mutlu patronundan daha fazla d???nen insana yaaa!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net