?Avrupa i?in 6+1 yetmez?

Fenerbah?e Spor Kul?b? ?kinci Ba?kan? Nihat ?zdemir, T?rk futbolunun Avrupa?da ba?ar?l? olmas? i?in, federasyonun yabanc? oyuncu kontenjan?n? mutlaka art?rmas? gerekti?ini savundu.


Fenerbah?e Spor Kul?b? ?kinci Ba?kan? Nihat ?zdemir, T?rk futbolunun Avrupa?da ba?ar?l? olmas? i?in, federasyonun yabanc? oyuncu kontenjan?n? mutlaka art?rmas? gerekti?ini savundu. ?zdemir, yapt??? a??klamada, Avrupa?daki ma?larda kadrolar?nda daha fazla yabanc? oyuncu bulundurma yetkisinin kendilerine verilmesini istediklerini bildirdi.
Federasyonun yabanc? kontenjan? hakk?nda ald??? son karar?n 6+1 oldu?unu an?msatan ?zdemir, ??yle konu?tu: ??u an kadromuzda 8 yabanc? oyuncu var. Yani bize tan?nan kontenjandan fazla bir oyucumuz var. Verilen imkan neticesinde, art?k yabanc? oyuncu alma hakk?m?z yok. Dolay?s?yla yabanc? transferlerimiz ?u an budur. Bununla beraber ?ok ?nemli i? transferleri ger?ekle?tirdik. ?u an tak?m?m?z Avusturya?da ?al??malara devam ediyor. ?n?allah 22 Temmuz?da T?rkiye?ye gelecekler. S?per Lig ba?layana kadar ?al??malar?m?z? burada devam ettirece?iz. Bir de Almanya?da S?per Kupa ma??m?z olacak. Bu ma?a kadar haz?rl?klar?m?z? h?zla devam ettirece?iz.?
Yabanc? kontenjan?n?n s?n?rlamas?ndan dolay?, yabanc? oyuncu transfer etme ?anslar?n?n olmad???n? belirten ?zdemir, buna ra?men ?al??malar?n devam etti?ini, herhangi bir geli?me oldu?u takdirde bunu kamuoyuyla payla?acaklar?n? belirtti.
?Rakiplerimizde yabanc? ?ok?
Avrupa?da kar??la?t?klar? bir?ok tak?m?n 13-14 oyuncusunun yabanc? oldu?unu vurgulayan ?zdemir, ??yle devam etti: ?Bizim, Futbol Federasyonu?ndan iste?imiz buydu. T?rkiye?deki ma?larda 6 yabanc? oyuncunun oynamas?n? do?ru buluyoruz. Ama biz de yabanc? oyuncu transfer etme say?s?n?n art?r?lmas? konusunda tevecc?h istiyoruz. ??nk? Fenerbah?e, Galatasaray, Be?ikta? ve Trabzon gibi tak?mlar,
Avrupa?da, UEFA?da, ?ampiyonlar Ligi?nde m?cadele edecek. Oradaki rakiplerimize bakt???m?z zaman, her birisinin kadrosunda 12 ve 18?e kadar varan yabanc? oyuncu oldu?unu g?r?yoruz.?
Fenerbah?e ve di?er tak?mlar?n, bu tak?mlarla ayn? seviyede olmalar? gerekti?ini kaydeden ?zdemir, Avrupa?ya ??kt?klar?nda kadrolar?nda daha fazla yabanc? oyuncu bulundurma yetkisinin kendilerine verilmesi gerekti?ini ifade etti. ?zdemir, ?Yabanc? oyuncular? yurt d??? ma?larda oynatal?m. T?rk tak?mlar? Avrupa?da bu rakipleriyle daha iyi m?cadele etsin. ?nan?yorum ki ba?ar? b?ylece daha erken gelir? dedi.
Fenerbah?e?nin bu y?l ?ok ?nemli transferler yapt???n?, hem T?rkiye?de hem de Avrupa?da ?ok ba?ar?l? olaca??n? s?yleyen ?zdemir, bu y?l Fenerbah?e?den Avrupa?da ?ok g?zel sonu?lar beklediklerini bildirdi.
?zdemir, tak?m olarak ba?ar? i?in ellerinden gelen her ?eyi yapacaklar?n?, ilk olarak ?ampiyonlar Ligi?nde yap?lacak ?n eleme ma??n? alarak yollar?na devam edeceklerini, muhtemelen g??l? rakiplerle kar??la?acaklar?n?, ama bunu ba?armak i?in futbolcular?n ?ok iyi haz?rland???n? s?zlerine ekledi.
Taraftarlara ?a?r?
Bu arada Fenerbah?e Kul?b?, ge?en sezon Galatasaray ile 19 May?s?ta Ali Sami Yen Stad??nda oynad?klar? ma?ta sar?-lacivertli taraftarlar?n oturdu?u trib?ne zarar verdikleri gerek?esiyle para cezas? ?dediklerini belirterek, taraftarlar?n? daha dikkatli davranmaya davet etti.
Kul?b?n resmi internet sitesinde yap?lan a??klamada, Galatasaray-Fenerbah?e ma??ndan sonra sar?-lacivertli kul?b?n toplam 7.184,43 YTL para cezas? ?dedi?i belirtilerek, ?u ifadelere yer verildi: ?Galatasaray ile 19.05.2007 tarihinde oynad???m?z kar??la?mada baz? seyircilerimizin oturduklar? trib?ne zarar verdikleri gerek?esi ile kul?b?m?z, Ali Sami Yen Stad??na verilen zarar nedeniyle toplam 7.184,43 YTL tutar?nda ?deme yapmak durumunda kalm??t?r. Taraftarlar?m?z?, kul?b?m?z? hem maddi hem de manevi anlamda zarara u?ratan bu t?r davran??lardan uzak durmaya ve dikkatli davranmaya davet ediyoruz.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net