Feldkamp eleyecek

Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, 5 A?ustos?ta ?zmir?de Kar??yaka ile oynanacak haz?rl?k ma??nda sahaya ??karaca?? tak?m?n ligde sahaya s?rece?i kadrosu olaca??n? s?yledi.


Galatasaray Teknik Direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, 5 A?ustos?ta ?zmir?de Kar??yaka ile oynanacak haz?rl?k ma??nda sahaya ??karaca?? tak?m?n ligde sahaya s?rece?i kadrosu olaca??n? s?yledi.
Feldkamp, ?Be? oyuncu bu kadrodan eksilecek. ?lk ?? isim belli, ancak hen?z daha di?erlerinde karar?m? vermedim? dedi.
Feldkamp d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Galatasaray?a ilk geldi?inde 36 futbolcu oldu?unu ve hepsini tan?man?n zaman ald???n? belirterek, ?3-4 haftal?k zamanda 29 oyuncuyla tan??t?m. Bug?nk? Bochum ma??, g?nderilecek futbolcular i?in son karar verme ma??m olacak. 24 ki?ilik bir kadroya d??mek i?in ?al??aca??m? diye konu?tu.
Bochum ma??na son 3 ma??n bir karmas? ile ??kaca??n? belirten tecr?beli teknik adam, ?Lincoln d???nda her oyuncu hemen hemen 90 dakika oynad?. 3 kaleci dahil. 4 haz?rl?k ma??m?z daha var. ?zmir?de 5 A?ustos?ta son haz?rl?k ma??nda 16-18 ki?ilik bir kadro ile gidece?iz.? ifadelerini kulland?.
?Lincoln ?stanbul?da oynayacak?
Feldkmap, Lincoln??n Bochum ma??nda forma giyip giymeyece?i y?n?ndeki soruyu, ??? haftad?r s?yledi?im bir ?ey var. Lincoln?? t?m pozitif ve negatif ifadeleri dinleyerek ald?m. Lincoln?? Almanya?da oynatmay? d???nm?yorum. Zaten kendisi de Almanya?da oynamak istemedi?ini s?yledi.
Lincoln haftaya ?stanbul?daki haz?rl?k ma??nda forma giyecek. Normalde o ma?a 12 bin ki?i gelecekse bile belki 25 bin ki?i gelecektir. Bu bir kul?p felsefesi de olabilir? diye yan?tlad?.
Kalli, S?per Lig?de ilk 5 ma?? seyircisiz oynama cezalar? oldu?unu ve bunu da hesaba katmak gerekti?ini de ifade etti.
Alman teknik adam, ?u anda tak?mda yedi futbolcunun ?ok iyi derecede Almanca konu?tu?unu belirterek, ?Almanya?dan yeni transfer edilen Bar?? ?zbek ve Serdar ?al?? i?in tepkiler geldi. Ayn? oyuncular bizde de var denildi. Haftalar ge?ince g?rd?k ki hem idmanda hem ma?ta kendilerini g?sterdiler. Hem Almanca hem T?rk?e bilmeleri avantaj? ?eklinde konu?tu.
Feldkamp, gelecek y?l hedeflerini ne oldu?u y?n?ndeki soruya da ?Ben ?una s?z verdim; bu y?l ?ampiyonluk ufak puan fark?yla belli olacak. UEFA konusunda ise kura ?ekiminden sonra kimlerle kar??la?aca??m?z belli olacak. Be?li gruba d??ebiliriz. Bu da 8 ma? eder. Bu gruptan ??karsak o zaman daha ileriye bakar?z? yan?t?n? verdi.
Taraftarlar?n do?al olarak beklentilerinin b?y?k oldu?unun alt?n? ?izen Feldkamp, Fenerbah?e ve Bayern M?nih?in de beklentilerinin b?y?k oldu?unu, ancak y?netim baz?nda bunlar s?ylendi?inde dikkatli olmak gerekti?ini ifade etti.
?D?sseldorf ma?? iyi oldu?
Feldkamp, haz?rl?k kar??la?malar?ndaki en hareketli ve g?zel ma??n Fortuna D?sseldorf ma?? oldu?una dikkat ?ekerek, ?Bu Almanya ikinci ve ???nc? lig tak?mlar?n?n kalitesini g?steriyor. En hareketli, en sa?lam ma? D?sseldorf ma?? oldu. Kupa ma?lar?nda iyi tak?mlar?n elendi?ini g?rebiliyorsunuz. K?ln bir istisna ma??yd?. 38 derecede oynanan bir ma?? ne kadar de?erlendirebiliriz. Benim i?in son ma? ?ok ?nemli bir haz?rl?k ma?? oldu? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net