?zhan Canayd?n?dan pembe tablo

Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, kul?b?n gelirlerinde ciddi art??lar olaca??n? belirterek, ?Galatasaray i?in yeni bir ?a? ba?l?yor? dedi.


Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ?zhan Canayd?n, kul?b?n gelirlerinde ciddi art??lar olaca??n? belirterek, ?Galatasaray i?in yeni bir ?a? ba?l?yor? dedi.
Canayd?n??n, Seyrantepe?de yap?lacak stat konusunda Galatasaray TV?ye yapt??? a??klamalar, kul?b?n internet sitesinde de yay?nland?.
Seyrantepe?nin yan? s?ra, Mecidiyek?y?de Galatasaray Store ?ad?r??n?n bulundu?u yer i?in d???nd?kleri projelerin, sar?-k?rm?z?l? kul?b?n gelirlerini ciddi oranda art?raca??n? ifade eden Canayd?n, ?Seyrantepe projesi b?y?kl???n?n haricinde, ciddi bir finansman ihtiyac? olan projedir. Galatasaray i?in yeni bir ?a? ba?l?yor. Gelirlerimizde ciddi art??lar olacak. Bu T?rk sporu i?in b?y?k bir yat?r?md?r. Stad?m?z?n 52 bin ki?ilik olmas?n?n sebebi UEFA finalleri, ?ampiyonlar Ligi finallerini ve turnuvalar? yapabilecek olmam?zd?r. Ayr?ca en b?y?k avantaj?m?z da 2 bin 200 metrekarelik Mecidiyek?y?deki arazimizde ortalama 6 bin metrekarelik bir in?aat yap?lacak. Galatasaray Kul?b? i? merkezlerinin, i? hanlar?n?n, lokallerinin bulundu?u yepyeni bina ile kasas?ndaki m?lklerini artt?racak? ?eklinde konu?tu.
Ali Sami Yen Stad??nda kalmalar? durumunda ?n?m?zdeki y?ldan itibaren 60 milyon dolar kira ?deyeceklerini ifade eden Canayd?n, ?Dolay?s?yla ondan da kurtulduk. Bu i?ten TOK? de kazand?, Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl??? ve Galatasaray da kazan?yor. Yaz?lanlara pek ald?rmamak laz?m, ger?ek ?ok basit ve ortadad?r, herkese bunu anlatmaya haz?r?m? dedi.
Galatasaray Adas??n?n Avrupa?n?n ilk deniz ?st? tesisi oldu?unu ifade eden Canayd?n, ?Herhalde bir ?eyler yapm?? bir ba?kan olarak an?lmaya devam ederiz. Bu sene transferlerimiz ?ok g?zel. O y?zden taraftar?m?z memnun ama memnun olmayan belli miktarda taraftar?m?z da olabilir. Onlara da zaman i?inde hakl? oldu?umuzu g?sterir, dura?an devremizin neden oldu?unu anlat?r?z ve Galatasaray?? yine en y?kseklere ta??r?z? ?eklinde konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net