Gole kameralar karar verecek

Son olarak ?ngiltere?de yap?lan Wimbledon Tenis Turnuvas??nda hayata ge?irilen, ??ahin g?z?? teknolojisi, art?k ye?il sahalardaki hakem kararlar?n? da etkileyecek.


Son olarak ?ngiltere?de yap?lan Wimbledon Tenis Turnuvas??nda hayata ge?irilen, ??ahin g?z?? teknolojisi, art?k ye?il sahalardaki hakem kararlar?n? da etkileyecek.
Futbolda topun kale ?izgisini ge?ip ge?medi?i y?n?ndeki tart??malara son vermek isteyen otoriteler, bir yandan futbol topunun i?ine ?ip yerle?tirmekle me?gulken, di?er yandan da tenis ve krikette halen uygulanmakta olan ??ahin g?z?? teknolojisini ara?t?r?yorlar.
Topun ?izgiyi ge?ip ge?medi?ini optik sens?rlerle tespit ederek grafikleyen ve ma??n hakemlerine ileten ??ahin g?z?? teknolojisinin denemeleri ?ngiltere Premier Ligi tak?mlar?ndan Reading?in antrenman sahas?nda deneniyor.
??ahin g?z?? teknolojisini geli?tiren Paul Hawkins, sistemin ilk kez Premier Lig?de denenmesi i?in ?al??malar?n? s?rd?r?rken, acelesi olmad???n?, sistemin m?kemmel ?ekilde ?al???p ?al??mad???n? test etmeden kurulmayaca??n? s?yledi.
Gol ?izgisine kameralar yerle?tireceklerini kaydeden Paul Hawkins, ?Her kalede en az 4 kamera olacak. Yakla??k 60 kamerayla sistemi deniyoruz. Kameralar, topla ilgili kaydettikleri t?m g?r?nt?leri ma? yetkililerine aktaracak? diye konu?tu.
Hawkins, gol ?izgisinden elde edilen g?r?nt?lerin an?nda ma? yetkililerine ula?t?r?laca??n? ve hakeme itiraz gelmeden bu teknoloji sayesinde tart??mal? pozisyonlar?n ??z?lece?ini savundu. Hawkins, ??ahin g?z?? teknolojisinin ma?lar? yava?latmayaca??n? aksine tart??mal? pozisyonlarda futbolcular?n itiraz s?resinde kaybettikleri zaman? engelleyece?ini ifade etti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net