Fotoğraf: Evrensel

Birlik ve dayan??ma yay?l?yor

Se?imler yakla?t?k?a Bin Umut Adaylar?n?n olmad??? illerde Emek Partisi ?at?s? alt?nda ger?ekle?tirilen ittifak da g??leniyor.


Se?imler yakla?t?k?a Bin Umut Adaylar?n?n olmad??? illerde Emek Partisi ?at?s? alt?nda ger?ekle?tirilen ittifak da g??leniyor. Emek Partisi ve Demokratik Toplum Partisi Eski?ehir il y?neticileri ve partililerden olu?turulan bir heyet, Bilecik?in Boz?y?k il?esine ziyarette bulundu. K?rtlerin ve yoksul halk?n yo?un olarak ya?ad??? mahallelerde toplant?lar ger?ekle?tirildi. EMEP Eski?ehir il y?neticileri, birlik ve dayan??man?n her zamankinden daha ?nemli oldu?unu belirtirken, ?rk?? ve gerici g?? odaklar?n?n K?rt-T?rk karde?li?ini bozmak i?in var g??leri ile ?al??t?klar?n? vurgulad?lar. Pek ?ok vatanda?la Emek, Bar??, Demokrasi Blo?u d?neminde tan??m?? olan iki parti y?neticileri, se?imler, ba??ms?z adaylar ve ?al??malar hakk?nda sohbet etti.
Son g?nlerde sermaye partileri aras?nda ya?anan ip atma olay?, sohbetin en ?nemli konusu olurken, kendi illerinden g?? etmeye zorlanm?? ve bat?ya yerle?mi? insanlar, Bilecik?te de ikinci s?n?f insan muamelesi g?rd?klerini belirttiler. D?kkanlar?n kap?s?na ??t girer, K?rt girmez? yaz?lar? yaz?ld???n? ifade eden vatanda?larca sevin? ve co?ku ile kar??lanan heyet, se?im bildirileri ve bro??rlerini kap? kap? da??tt?. ?nsanlar?n heyeti evlerine davet etmesi ve ?ay ikram etmek istemesi dikkat ?ekerken, demokrasi g??lerinin ittifak karar?ndan daha ?nce haberi olmayanlar ??yi ki geldiniz, yoksa oylar?m?z? AKP?ye vermeyi d???n?yorduk? diyerek evlerinin pencerelerine ast?klar? AKP afi?lerini indirip EMEP afi?lerini ve bildirilerini ast?lar.
?CHP ve MHP ?rk??l?k yap?yor, AKP?nin de onlardan fark? yok ama ne yapal?m, ?aresiz kalm??t?k. Ama art?k oylar?m?z EMEP?e? ?eklinde konu?an gen?ler, heyetin getirdi?i bildiri ve afi?leri di?er mahallelere de ula?t?rmak ?zere g?rev al?yor. (Bilecik/EVRENSEL)
www.evrensel.net