Pakistan?da sular durulmuyor

Son iki haftad?r intihar sald?r?lar?na sahne olan Pakistan?da sular durulmak bilmiyor. ?lkede d?n ve ?nceki g?n de a??r sald?r?lar d?zenlenirken, ABD yine sald?r? tehdidinde bulundu.


Son iki haftad?r intihar sald?r?lar?na sahne olan Pakistan?da sular durulmak bilmiyor. ?lkede d?n ve ?nceki g?n de a??r sald?r?lar d?zenlenirken, ABD yine sald?r? tehdidinde bulundu.
?lkede d?n ayr?ca, Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref taraf?ndan g?revden al?nmas?yla aylard?r s?ren yayg?n h?k?met kar??t? eylemleri tetikleyen Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? ?ftikhar Muhammed ?audri?nin g?revine iade edilmesi de ?gerilim artacak? diye yorumland?. Pakistan Y?ksek Mahkemesi iki ayd?r s?ren davan?n sonunda, ?audri?nin g?revden al?nmas?n?n ?kanuna ayk?r?? oldu?una h?kmederek, ba?yarg?c?n g?reve iadesine karar verdi.
?audri, mart ay?nda yarg?c? iktidar?na ?tehlike? olarak g?ren M??erref taraf?ndan ?g?revini k?t?ye kulland???? iddias?yla g?revden al?nm??t?. H?k?meti zorlayan ba?yarg?c?n susturulmak istendi?i belirtilmi? ve ?audri, M??erref?e muhalefetin oda?? olmu?tu.
Di?er yandan Pakistan?da a?iret liderlerinden olu?an 45 ki?ilik bir heyet ise artan ?iddeti durdurmak amac?yla Afgan s?n?r? yak?n?ndaki militanlar?n liderleriyle g?r??meye ba?lad?.
Pakistan h?k?metinin, Mirah ?ah?ta yap?lan g?r??melere b?y?k umut ba?lad??? belirtiliyor. B?lgedeki Taliban ??ras?, L?l Medresesi?ne d?zenlenen sald?r?n?n ard?ndan M??erref ile var?lan bar?? anla?mas?n? feshetmi?ti.
Geli?meler ?????nda uzmanlar ise ABD?nin ?ter?rle m?cadele?deki sad?k m?ttefiki M??erref?in, darbeyle ba?layan 8 y?ll?k iktidar?n?n ?en zor g?nleri?ni ya?ad???n? belirtiyorlar.
ABD f?rsat kolluyor
?lkede ?nceki g?n d?zenlenen sald?r?lar, ?slamc? militanlar?n ?slendi?i L?l Medresesi?ne d?zenlenen kanl? bask?n?n ard?ndan ya?anan ?en kanl? olay? olarak nitelenirken, ABD ise bir kez daha ?Pakistan?a sald?rabiliriz? dedi. ?nceki g?n ?gerekti?i durumda, Afgan s?n?r? Kuzey Veziristan?daki a?iret ile militan hedeflerine sald?r? d?zenleyebilece?ini? ima eden ABD, d?n de Beyaz Saray S?zc?s??n?n a?z?ndan, ?sald?r? olas?l???n?n g?ndem d??? olmad???n?? belirtti.
S?zc? Tony Snow, ?Pakistan?a sald?r?, Bush?un g?ndeminde mi? sorusuna, ?Biz hi?bir zaman sald?r? se?ene?ini g?ndem d??? b?rakmad?k? diye yan?t verirken, Bush?un sald?r? i?in Pakistan liderinden izin al?p almayaca?? konusunda ise ?mu?lak? ifadeler kulland? ve ?Bunlar kamuoyu ?n?nde konu?ulacak meseleler de?il? dedi. Snow a??klamas?nda, M??erref?e ?ter?re kar?? sava?? gayretlerinden dolay? ?te?ekk?r? etmeyi de ihmal etmedi.
En zor g?nler
Di?er yandan uzmanlar, son geli?melerin M??erref?i ?ate? hatt?na? itti?ini belirtti.
1999?da darbe ile iktidara gelen M??erref?in en zor g?nlerini ya?ad??? ifade edilirken, ?slamabad??n, sald?r?lar?n sona ermesi i?in a?iretlerden olu?an bir heyete ?bel ba?lad???? ifade ediliyor. (DI? HABERLER)
15 g?nde 200 ?l?

Pakistan?da L?l Medresesi ku?atmas? ve bask?n?n ard?ndan ?lkedeki sald?r?lar h?zla artt?. ?ntihar sald?r?lar?n?n artmas?nda, Kuzey Veziristan?daki a?iretlerin h?k?metle imzalad?klar? bar?? anla?mas?n? feshetmeleri de etkili oldu. ?lkenin ?zellikle kuzeyinde son 15 g?nde 200?e yak?n ki?iyi can?ndan eden sald?r?lar ??yle:
4 Temmuz: Kuzey Bat? S?n?r Eyaleti?nde (KBSE) d?zenlenen intihar sald?r?s?nda, 6 asker ve iki ?ocuk ?ld?. Yola yerle?tirilen bir bomba 4 sivilin can?n? ald?.
6 Temmuz: KBSE?deki intihar sald?r?s?nda, 6 asker ?ld?r?ld?.
8 Temmuz: KBSE?de kimli?i belirsiz ki?iler ?? ?inli i??iyi ?ld?rd?, birini yaralad?. Bombal? sald?r?da bir polis ?ld?r?ld?.
10 Temmuz: Ordusu L?l Medresesi?ne operasyon ba?latt?.
11 Temmuz: Ordu, medresenin tamamen ?temizlendi?ini? a??klad?.
12 Temmuz: KBSE?de iki ayr? intihar sald?r?s?nda, 3?? polis 7 ki?i ?ld?.
14 Temmuz: K. Veziristan?daki intihar sald?r?s?nda 24 asker ?ld?, 29?u yaraland?. KSBE?deki sald?r?da iki polis yaraland?.
15 Temmuz: KBSE?de ?o?unlu?u asker 16 ki?i ?ld?r?ld?. Ayn? g?n polis okulunu hedef alan sald?r? 29 can ald?.
17 Temmuz: Ba?kentteki eyleme d?zenlenen sald?r?da 16 ki?i ?ld?r?ld?. K. Veziristan?daki sald?r?da 7 ki?i ?ld?r?ld?.
18 Temmuz: K. Veziristan?daki ?at??malarda 17 asker ve 5 militan ?ld?.
19 Temmuz: G?ney, kuzey ve kuzeybat?daki sald?r?larda 52 ki?i ?ld?r?ld?.
20 Temmuz: K. Veziristan?da biri milis, ??? sivil 4 ki?i ?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net