Ahmedinecad??n yo?un ?am ziyareti

?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Suriye devlet ba?kanl???na yeniden se?ilen Be?ar Esad?? kutlamak i?in ?nceki g?n Suriye?ye gitti.


?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Suriye devlet ba?kanl???na yeniden se?ilen Be?ar Esad?? kutlamak i?in ?nceki g?n Suriye?ye gitti.
G?r??melerde, ABD bask?s? alt?ndaki iki ?lke aras?ndaki i?birli?inin g??lendirilmesi, uluslararas? konularda ortak g?r?? bildirilmesi, Filistin sorunu, ?srail?in n?kleer kapasitesi ve L?bnan??n birli?i konular? ele al?n?rken, ?ran liderinin, Suriye?de Hamas??n s?rg?n lideri Halid Me?al ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi?i de ileri s?r?ld?. G?r??melerin ard?ndan ?ran lideri d?n Tahran?a d?nd?.
Birlik vurgusu
?ran haber ajans? IRNA?n?n haberine g?re ?am?daki zirvede Ahmedinecad, Esad?? tekrar se?ildi?i i?in tebrik etti ve ?Bizler (Suriye ve ?ran) bir arada iki karde?iz ve birlik i?inde kalmal?y?z? dedi.
Suriye haber ajans? SANA da ikili g?r??melerin ard?ndan ortak bir bildiri yay?nland???n? belirtti.
Bildiride, ?L?bnan halk?n?n tamam? taraf?ndan al?nan t?m kararlar?n desteklenmesi ve direni? hakk?, L?bnan topraklar?na y?nelik siyonist sald?rganl??a kar?? uluslararas? destek ?a?r?s?, ?srail?in Suriye?den ilhak etti?i Golan Tepeleri?nin Suriye halk?na iade edilmesi, Irak h?k?metiyle dayan??ma ve i?galcilerin bu ?lkeyi derhal terk etmesi ve ?ran??n n?kleer hakk?n?n tan?nmas?? konular?na vurgu yap?ld?.
Nasrallah ile g?r??me
Di?er yandan IRNA?ya g?re ?ran lideri, ziyareti s?ras?nda Hizbullah lideri Nasrallah ve Hamas??n s?rg?n lideri Halid Me?al ile de ayr? ayr? bir araya geldi. Reuters??n haberinde g?rg? tan?klar?, Ahmedinecad ile Nasrallah aras?nda ?am?da yap?lan g?r??meye, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?a muhalif baz? Filistinli gruplar?n temsilcilerinin de kat?ld???n? s?yledi.
Yine IRNA?ya g?re Ahmedinecad, Nasrallah ile g?r??mesinde ??srail?in her ge?en g?n daha da g?? kaybetti?ini? s?yledi. Ahmedinecad, Hizbullah liderine ayr?ca, ?Bug?n, L?bnan toplumunun i?erisinde umut verici durumlar var. Buna kar??l?k siyonist rejim ise g?? kaybediyor? dedi. ?ran lideri, Filistin konusunda ise ?Filistinli t?m ?rg?tlerin diyaloga devam etmelerini? istedi. (DI? HABERLER)
ABD, ?ran?a ?ticari sava?? a??yor

T?rkiye?nin Tahran ile imzalad??? do?al gaz anla?mas?na tepki g?steren ABD, ?ran??n uluslararas? ticari ili?kilerinin bitirilmesi i?in ?abalar?n? yo?unla?t?rd?. ABD, t?m uluslararas? ?irketlere ?ran?daki yat?r?mlar?n? durdurma ?a?r?s? yapmaya haz?rlan?rken, diplomatlar ise bunun ?ticari bir sava??? k?r?kleyebilece?ini belirtiyor.
ABD?nin giri?imine ?zellikle AB yetkilileri tepkili. ?ran?a kar?? bir ticaret yasa?? koyman?n hukuksal temeli bulunmad???na dikkat ?eken AB yetkilileri, ABD?yi ?yanl?? hedefler? belirlemekle su?luyor.
?ran?a 11 milyar dolarl?k ihracat kredisi a?m?? durumda olan AB yetkilileri, ABD?nin uluslararas? ?irketlere uygulayaca?? herhangi bir yapt?r?m?n da DT? kurallar?na ayk?r? olaca??n? ifade ediyor.
ABD Kongresi?nde, ?ran?da yat?r?ma kar?? yasa tasar?s?n? haz?rlayan D?? ?li?kiler Komitesi Ba?kan? Tom Lantos, hedeflerini ??ran?a s?f?r yat?r?m? olarak a??klad?. Komiteden bug?nlerde ge?mesi beklenen tasar?n?n Senato?da kabul edilmesine ise kesin g?z?yle bak?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net