Blair?in s?z hakk? yok gibi

Ortado?u D?rtl?s?, yeni ?zel temsilcisi olarak atanan eski ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair?in g?rev ?er?evesini ve b?lgeye y?nelik ?al??malar?n? belirlemek amac?yla d?n ak?am Lizbon?da bir araya geldi.


Ortado?u D?rtl?s?, yeni ?zel temsilcisi olarak atanan eski ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blair?in g?rev ?er?evesini ve b?lgeye y?nelik ?al??malar?n? belirlemek amac?yla d?n ak?am Lizbon?da bir araya geldi.
ABD, BM, AB ve Rusya?n?n kat?ld??? toplant?da, ABD?nin Blair?e, ?Ortado?u meselelerinden uzak durmas?? sinyalini vermesi ise kafalar? kar??t?rd?. ?ngiliz bas?n?nda yer alan haberlere g?re ABD, eski ?ngiltere Ba?bakan??na, ??srail ile Filistin aras?nda siyasi m?zakerelerin yolunu a?ma otoriten yok? dedi. ABD D??i?leri Bakan? Condolezza Rice, ??lkesinin b?lgedeki siyasi yol liderli?ini elinde bulundurmay? tercih etti?ini? belirterek, Blair?in ise Filistin fonlar? ve ekonomi ile sanayinin yeniden in?as? i?in ?al??aca??n? s?yledi.
?te yandan The Guardian ise Blair?in g?revine ba?lamas?na ili?kin uluslararas? arenada ?karma??k tepkiler? oldu?unu belirtti.
M?s?r??n haftal?k El Ahram gazetesi yazar? Celal Nas?r??n, Blair?in g?revlendirilmesini ?felaket bir tercih? diye niteledi?ini belirten Guardian, L?bnanl? Daily Star??n ise durumu ?Roma?y? yakan imparator Nero?nun, Roma ?tfaiye M?d?rl????ne atanmas?ndan fark? yok? diye yorumlad???n? belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net