?ZG?RL?K YOLU

 • E?er askerlere ??retilmemi? tek bir ders varsa, o da ?udur: ?Sava?, cehennemdir.?


  E?er askerlere ??retilmemi? tek bir ders varsa, o da ?udur: ?Sava?, cehennemdir.?
  Ordunun i?ine daralan ?retici i? havuzu, ba?ar?s?z e?itim sistemi ve ?niversite i?in para vaadiyle ?ekilen gen?lerden olu?an ve s?zde g?n?ll? diye adland?r?lan ordu, korku, umut ve inan? prizmas? i?ine k?st?r?lm?? durumda. Bir?oklar? i?in ordu; son ba?vurulacak e?itmen, e?itim i?in en iyi ?ans, h?z?nden uzak yol ve modern ya?am?n kasvetli ger?e?idir.
  Korku... ??nk? bir?ok gen? adam, u?aklar Manhattan?daki ?kiz Kuleler?i vurdu?u ko?ullar alt?nda, bunu derin ve y?rekten tecr?be etti. Umut... ??nk? umutsuzlu?a kap?lm?? bir?ok k?r ve kent topluluklar?nda, askeri m?dahalenin, g?ven ve inan? duygusunu, k?r g??lerin h?kmetti?i e?ri yollara s?rd??? 11 Eyl?l?? iyile?tirebilece?ine dair hat?r? say?l?r bir umut vard?.
  Ne yaz?k ki Washington?da g?c? elinde bulunduranlar?n fikirleri ba?kayd?. Zafer sarho?lu?u ve y?netimsel g??le neo-con kadro, emperyal hakimiyet hayallerini, ula?t?rabildikleri en u? noktaya ula?t?rd?lar. Sonu? ku?kusuz, ?tesine ge?ti. K?resel bir felaket ve sonunu hepimizin g?? bela izah edebilece?i bir hal ald?.
  Peki e?itilen, cinayet dersleri verilen ve sahaya yollanan askerler kimdi? ?S?rekli ?zg?rl?k Operasyonu? (ya da ?S?rekli ??gal? mi demeliyim) kapsam?nda, ABD ?niformas? giyen ve vatanda?? olmayan 37 bin ki?i var. Bu insanlar, normal ?artlarda oldu?u gibi 5 sene beklemek yerine, kendilerine hemen vatanda?l?k sa?lanmas?n?n yolunu a?an programdan yararlanabilmek i?in ?lmemeye ?al???yorlar.
  ABD vatanda?? olmayan 37 bin ABD askeri!..
  Bu, ABD Kongresi?nin a??r? y?ksek d??emelerinde duyamayaca??m?z cinsten bir g??menlik tart??mas?n?n par?as?d?r. ABD, en ?ok Meksika?n?n Tijuana kentinden asker kayd? yapt?rm??. Yeni ?len isimler duydu?unuzda; vatanda? olmayanlar?n say?s?n?n, di?erleri aras?nda birazdan fazla olaca??na ili?kin iyi bir ?ans var. Onlar?n ?spanyol isimleri, Porto Ricolu yerine Meksikal? miraslar?n? ifade ediyor.
  Onlar, Pentagon?un Pat Tillman olay?nda satmaya ?al??t??? gibi kartondan kesme fig?rler de de?il. Tillman; 11 Eyl?l?den sonraki g?nlerin ?a?aas?yla orduya kat?lan, g??l? eski sporcu. Onu, Arlington Ulusal Mezarl????na g?nderen ne El Kaide, ne Taliban ne de ??zg?rl?kten nefret eden ter?rist?ler idi.
  Onu ?ld?renler, dost?a olmayan ate?i eden Amerikal?lar idi. Tillman t?pk? bir?o?umuz gibi, gazetelerin ve haberlerin yans?tt???ndan ?ok daha karma??kt?. MIT Dil Bilimcisi ve sava? kar??t? Noam Chomsky?nin hayran?yd?. Dahas?, Ortado?u?da g?rd?klerinden ve tecr?be ettiklerinden tiksiniyordu. Ve e?er bug?n ya??yor olsayd?, muhtemelen sava? kar??t? eylemlerin en ?n cephesinde olurdu.
  Son y?llar?n? ya?ayan Roma, ?mparatorluk i?in sava? and? i?en s?n?rdaki barbarlar i?in vatanda?l?ktan ?ok daha az?n? vaat etmi?ti. Ortalama bir Romal?ya nazaran, ekmek ve sirk.
  T?pk? Roma gibi, ABD ?mparatorlu?u da s?n?rdaki halka, vatanda?l?ktan daha az?n? vaat ediyor. Hem de s?n?rdaki sava? y?kselirken ve yabanc? d??manl??? hi? olmad??? boyutlara ula?m??ken!..
  Ama bu kez, ekmek ve sirk de?il, onlar?n yerine Pop Star olmay? ve reality programlar?nda g?r?nme f?rsat?n? sunuyor.
  Mumia Abu-Jamal
  www.evrensel.net