?T?rkiye genetik y?k?ma s?r?kleniyor?

Geneti?i De?i?tirilmi? Organizmalara (GDO) Hay?r Platformu Ankara Bile?enleri, Tar?m Bakanl????n?n GDO?lu ?r?n ithalat?n?n ?n?n? a?an talimat?na tepki g?stererek, ?T?rkiye genetik y?k?ma s?r?kleniyor? uyar?s?nda bulundu.


Geneti?i De?i?tirilmi? Organizmalara (GDO) Hay?r Platformu Ankara Bile?enleri, Tar?m Bakanl????n?n GDO?lu ?r?n ithalat?n?n ?n?n? a?an talimat?na tepki g?stererek, ?T?rkiye genetik y?k?ma s?r?kleniyor? uyar?s?nda bulundu.
Ziraat M?hendisleri Odas? (ZMO) Lokali?nde d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an ZMO Ba?kan? G?khan G?nayd?n, Tar?m Bakanl????n?n haz?rlad??? ?GDO ve GDO?lu Bile?en ??eren G?da ve Yem Maddelerinin ?thalat?, ??lenmesi ve Kontrol?ne ?li?kin Hususlar Hakk?nda Talimat??n 1 A?ustos?ta y?r?rl??e girece?ini kaydetti. T?rkiye?nin de taraf oldu?u Biyo?e?itlilik S?zle?mesi ve Cartagena Biyog?venlik Protokol??n?n GDO?lu ?r?nlere ili?kin bir dizi zorunluluk getirdi?ini belirten G?nayd?n, GDO talimat?n?n bu zorunluluklara uymad???n? belirtti. T?rkiye?ye hukuk d??? yollarla bug?ne kadar milyarlarca dolarl?k GDO?lu ?r?n girdi?ini kaydeden G?nayd?n, GDO?lu ?r?nlerin ?zellikle ABD ve Latin Amerika men?eli oldu?unu s?yledi.
Talimat ile GDO?lu ?r?nlerden do?an zarar? ispat k?lfetinin ?ift?ilere ve t?keticilere y?k?ld???n? kaydeden G?nayd?n, bu d?zenlemenin Cartagena Biyog?venlik Protokol??ne ayk?r? oldu?unu s?yledi. G?nayd?n, ?Talimat hem GDO?lu ?r?nlere serbestlik yolu a?makta, hem de bu ?r?nlerden do?acak zarar? toplum ve ?evrenin s?rt?na y?klemektedir. AKP H?k?meti giderayak ??kard??? talimat ile GDO?lar?n ithalat? ve i?lenmesini me?rula?t?rmaya ?al??arak riskin sorumlu?undan ka?maktad?r. GDO?lar?n tar?m topraklar?, g?da g?venli?i, t?ketici sa?l??? ve ?evreye geri d?n?lmez etkileri g?z ard? edilerek, ?lkemiz adeta genetik y?k?ma s?r?klenmektedir? diye konu?tu.
T?keticiler kobay de?il!
Talimat?n iptali i?in yarg?ya ba?vuracaklar?n? ve GDO?lu ?r?nlere kar?? m?cadele etmeye devam edeceklerini belirten G?nayd?n, ?Bu ?lkeyi, bu topraklar? satt?rmayaca??z. Bu topraklar?n kirletilmesine ve yok edilmesine, t?keticilerin sa?l???n?n riske sokulmas?na izin vermeyece?iz? dedi. GDO?lu ?r?n satan firmalara ?GDO?lu ?r?n satt???n?z? a??klay?n? diye seslenen G?nayd?n, aksi takdirde kendilerinin bu firmalar? a??klayaca??n? bildirdi. T?ketici Haklar? Derne?i Ba?kan? Turhan ?akar ise hayvan yeminden s?v? ya?a, hatta bebek mamas?na kadar bir?ok ?r?nde GDO bulundu?unu kaydederek, ?zellikle m?s?r ve soyadan imal edilen ?r?nlerde GDO oldu?unu s?yledi. Ankara ve ?svi?re?de yapt?rd?klar? analizlerde bir?ok ?r?nde GDO ??kt???n? kaydeden ?akar, ?T?keticiler kobay olarak kullan?ld?? dedi.
A??klaman?n ard?ndan GDO?ya Hay?r Platformu Bile?enleri, Tar?m Bakan? Mehdi Eker?e GDO?lu olma potansiyeli y?ksek olan ?r?nlerden olu?an bir koli g?nderdiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net