21 Temmuz 2007 00:00

KESK?ten promosyonlar?n ?denmesi ?a?r?s?

KESK, banka promosyonlar?n?n tamam?n?n kamu ?al??anlar?na ?denmesi gerekti?ini belirterek, Ba?bakanl?k Genelgesi?nden ?nce yap?lm?? promosyon anla?malar?n?n da bu ?er?evede yeniden ele al?nmas? gerekti?ini kaydetti.

Paylaş

KESK, banka promosyonlar?n?n tamam?n?n kamu ?al??anlar?na ?denmesi gerekti?ini belirterek, Ba?bakanl?k Genelgesi?nden ?nce yap?lm?? promosyon anla?malar?n?n da bu ?er?evede yeniden ele al?nmas? gerekti?ini kaydetti.
KESK?ten yap?lan yaz?l? a??klamada, 2004 y?l? toplu i? s?zle?melerinden beri banka promosyonlar?n? g?ndeme getirdikleri belirtildi. A??klamada, ?imdiye kadar promosyonlar? Tahakkuk Daireleri?nin ald???n? ve istedikleri gibi kulland???n?n alt? ?izilerek, promosyonlar ile ilgili Ba?bakanl?k Genelgesi ile hukuki bo?lu?un dolduruldu?u vurgulad?. Genelgenin eksik ve yetersiz kalaca??na da dikkat ?ekilen a??klamada, ??yle denildi:
?Promosyonlar?n tamam? emek?ilere verilmelidir. Genelgedeki; yap?lan protokoller uyar?nca banka taraf?ndan verilecek promosyon miktar?n?n tamam?n?n personele da??t?lmas? genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktar?n ??te birini ge?memek ?zere komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiya?lar? do?rultusunda kullan?lmak ?zere ayr?labilecektir ifadesi yeni istismarlara yol a?acakt?r. T?m?n?n emek?ilere verilece?i kesin ve a??k olarak ifade edilmelidir.?
Genelgeden ?nce yap?lm?? promosyon anla?malar?n?n da bu ?er?evede ele al?nmas? gerekti?inin alt? ?izilen a??klamada, b?t?n kurumlar?n iki ?? y?ll?k anla?ma imzalad??? ifade edildi. Bu anla?malar?n genelge kapsam?na al?nmamas?n?n genelgenin g?stermeli olmaktan ?teye ge?emece?i kaydedilen a??klamada, yap?lan anla?malar?n tekrar ele al?nmas? gerekti?ine dikkat ?ekildi. Anla?mada, ??lgili i?yerinde ?yesi bulunan t?m sendika temsilcileri olu?turulacak komisyon i?inde yer almal?d?r? denildi. (EKONOM? SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

ARA SIRA

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa