?Galiba yak?nda se?im olacak?

?anl?urfa?dan Adana?ya ?al??mak i?in gelen tar?m i??ileri, kald?klar? ?ad?rda d?nyada olup bitenlerden habersiz ya??yorlar.


?anl?urfa?dan Adana?ya ?al??mak i?in gelen tar?m i??ileri, kald?klar? ?ad?rda d?nyada olup bitenlerden habersiz ya??yorlar. Pazar g?n? yap?lacak se?im ile ilgili tart??malar?n yan? s?ra se?imden dahi haberi olmayan tar?m i??ileri, memleketlerinden uzak olmalar?ndan dolay? oy da kullanamayacaklar?n? belirterek, ?Biz onlardan, onlar bizden habersiz burada rezillik i?inde ya??yoruz? diyorlar. Se?imlerle ilgili olarak aralar?nda, ?ad?rlara 3 kilometre uzaktaki Karata??a giden partilerin se?im anons ara?lar?ndan duyduklar? seslerden ??phelenerek, ?Yak?ndan se?im var herhalde? diye konu?tuklar?n? anlatan tar?m i??ileri, se?imlerde bile sorunlar?n? dinleyen kimsenin olmad???n? s?yl?yorlar.
Ne televizyon ne radyo
Adana?ya 40 kilometre uzakl?kta bulunan tatil yeri Karata???n hemen dibinde kurduklar? ?ad?rlarda ya?ayan Bahri Aslanlar, 10 y?ld?r tar?m i??ili?i i?in yazlar? Adana?ya geldi?ini anlat?yor. ?anl?urfa?da belindeki rahats?zl?ktan dolay? i? bulamad???n? s?yleyen Aslanlar, mart ay?ndan bu yana Adana?da ?ad?rlarda kald?klar?n? dile getiriyor. ?ad?rlarda elektrik, suyun olmad???n? dile getiren Aslanlar, pazar g?n? yap?lacak olan se?imlerle ilgili sordu?umuz soruyu ?Ne zaman yap?l?yor ki? Biz ne gazete okuyoruz, ne televizyonumuz, radyomuz var. Olsa da elektrik yok. Bizim bir ?eyden haberimiz yok? diyerek cevapl?yor. Daha ?nceki se?imlerde ?anl?urfa?da olduklar? i?in oy kullanabildiklerini belirten Aslanlar, ?Bu sene buraday?z. O y?zden oy kullanamay?z. Hem bir de pazar g?n?ym??. Art?k hi? kullanma ?ans?m?z yok? diyor.
?Se?im! Ne zaman??
Dokuz ki?ilik ailesiyle T?rkiye?nin her yerini dola?t?klar?n? anlatan Mehmet Akdil, ?ubat ay?ndan bu yana buraday?z, sonra f?nd?k i?in gidece?iz. En son i?ler bitince de 2 ayl???na Urfa?ya d?neriz? diye konu?uyor. Se?imlerle ilgili olarak Karata??a gelen partilerin ses anons cihazlar?ndan ??phelenerek, ?Galiba yak?nda se?im olacak? diye arkada?lar? ile konu?tuklar?n? s?yleyen Akdil, ?Biz oy kullanam?yoruz ama kullanmak isterdik. Hi? olmazsa kendimizden birine, bizden birine oy verirdik? ?eklinde konu?uyor. Kald?klar? ?ad?rlarda ya?aman?n bir mucize oldu?unu s?yleyen Akdil, sular?n? tarlalar?nda ?al??t?klar? a?alar?n getirdi?ini, onun da i?erisinden her t?rl? pisli?in ??kt???n? aktar?yor.
?Biz d?nyadan habersiz, d?nya bizden habersiz, rezillik i?inde ya??yoruz? diyen Akdil, evine ast??? bayra?? g?stererek ?unlar? anlat?yor: ?Biz buraya ne zaman gelsek bir sorunla kar??la?t?k. O y?zden sorun olmas?n. ?Bizde bu bayra??n alt?nda ya??yoruz? diyerek bunu ast?k. Buraya gazeteciler geldi benimle konu?tular, ?Niye ast?n?z? dediler. Bende ?Sevdi?im i?in? dedim. Daha sonra ba?ka gazeteler geldi. ?Siz bu bayra?? PKK?yi lanetlemek i?in asm??s?n?z? diye sordular. Yani anlayaca??n?z adam buraya geliyor, bu rezilli?i g?rm?yor. K???c?k bir bayrak ast?k onu yaz?yor.?
?Ne se?imi! Ne zaman? Bizim se?imden me?imden haberimiz yok? diyen Feride Zeren, ?ubat ay?ndan bu yana kim ne yapm??, d?nyada ne oluyor bitiyor hi?bir ?ey bilmedi?ini anlat?yor. Bug?ne kadar verdi?i oylarla hayat?nda hi?bir ?eyin de?i?medi?ini s?yleyen Zeren, ?Bu se?imde de oy vermeyelim ne olacak? Sanki bu rezilli?imiz de?i?ecek mi? Hangisi bizi biliyor. Bizi adam yerine koyuyor mu ki? Adam yerine koysalard? hi? olmazsa se?imlerde gelirlerdi. Bize se?imde bile gelen olmuyor. Oy da vermeyelim. Ne olur? diye konu?uyor.
Ya?ad?klar? ?ad?rlarda, i?erisinde her t?rl? pisli?in oldu?u sular? i?mek zorunda olduklar?n? ifade eden Zeren, ?Biz nerede ya??yoruz? Neyin alt?nda ya??yoruz? Bizim devletimiz var m?? Bilmiyoruz. ?ad?rda ne su ne elektrik var. ?ocuklar?m?z okula dahi gidemiyor. Bu nas?l bir ya?amd?r? Bir anlay?n bakal?m? diye konu?uyor. (Adana/EVRENSEL)
Erman Ko?ak
www.evrensel.net