Kemal T?rkler m?cadelede ya?ayacak

D?SK ve Maden-?? Genel Ba?kan? Kemal T?rkler, katledili?inin 27. y?l?nda an?ld?.


D?SK ve Maden-?? Genel Ba?kan? Kemal T?rkler, katledili?inin 27. y?l?nda an?ld?. Topkap??da bulunan mezar? ba??nda yap?lan anmaya T?rkler?in e?i Sabahat T?rkler, ?ocuklar? ve torunlar? ile Kemal T?rkler Vakf? (KATEV), D?SK y?neticileri ve ?yeleri, KESK ba?l? sendikalar?n y?neticileri ile EMEP ?stanbul ?l Ba?kan? G?ven Ger?ek kat?ld?.
?Kemal T?rkler ?l?ms?zd?r? slogan? ile mezarl?k giri?inden T?rkler?in mezar?na kadar y?r?yen kalabal?k, burada ilk olarak sayg? duru?unda bulundu. KATEV Ba?kan Vekili Rasim ?z yapt??? konu?mada, katillerin 27 y?ld?r korundu?unu ifade etti. Katliama ad? kar??anlar?n milletvekili aday? oldu?unu belirten ?z, son duru?mada katillerin beraat ettiklerini hat?rlatarak, ?Katiller cezaland?r?lana kadar m?cadeleye devam edece?iz? diye konu?tu. Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu ise emek ile sermaye aras?ndaki ?eli?kinin her ge?en g?n artt???n?, buna kar?? T?rkler?in ??retti?i ?ekilde m?cadele etmeye devam ettiklerini ifade etti. Anmada son konu?may? yapan D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, T?rkler?i sadece mezar? ba??nda de?il m?cadele alanlar?nda anmaya devam edeceklerini dile getirdi. Antidemokratik yasalar?n belirledi?i bir se?im s?recinin sonuna geldiklerini hat?rlatan ?elebi, hi?bir partiden beklentileri olmad???n? dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net