TOK? in?aat?nda i? durdu

Ba?bakanl?k Toplu Konut ?daresi (TOK?) taraf?ndan Tunceli Merkez ve Nazimiye il?elerinde yap?lacak olan 156 konutun in?aat?nda ?al??an i??iler, paralar?n? alamad?klar? i?in i? b?rakt?.


Ba?bakanl?k Toplu Konut ?daresi (TOK?) taraf?ndan Tunceli Merkez ve Nazimiye il?elerinde yap?lacak olan 156 konutun in?aat?nda ?al??an i??iler, paralar?n? alamad?klar? i?in i? b?rakt?. Diyarbak?r ve Bing?l illerinden gelen ve 20 g?nd?r ?al??mayan i??iler, paras?zl?ktan evlerine dahi gidemediklerini s?yledi.
Sorumlu ?irket olan Gencer ?n?aat?a verilen hak edi?lerin, ?irket taraf?ndan inkar edilerek kendilerine verilmedi?ini belirten i??iler, konuya ili?kin TOK? Genel M?d?rl????ne ve Tunceli Valili?i?ne yapt?klar? ba?vuruya da ?u ana kadar bir yan?t almad?klar?n? ifade etti. ?ok c?zi miktarda avans alabildiklerini ifade eden i??iler, paras?zl?ktan kendi evlerine gidemediklerini, bor?lar?ndan ?t?r? evlerine ve e?yalar?na haciz geldi?ini dile getirdi.
Ekip ba?? Bozan Aslan, 2006 y?l?n?n Eyl?l ay?ndan itibaren paralar?n? alamad?klar?n? ifade ederek, ?Gencer ?n?aat bize ?Hak edi?leri almad?k ?deme yapam?yoruz? diyor. Oysa ki ben Bay?nd?rl?k ve TOK? Genel M?d?rl????nden sordum, yakla??k 835 bin YTL hak edi? verdiklerini s?ylediler. Hem de benim imzam kullan?larak al?nm??. 35 i??inin alaca?? 295 bin YTL?lik para duruyor? diye konu?tu.
Yakla??k 80 bin YTL bor? alt?na girdi?ini ve evine haciz geldi?ini dile getiren Aslan, ?E?im, ?ocuklar?mla birlikte beni terk edip babas?n?n evine gitti. Ben memlekete gidemiyorum. Gitti?imde yan?mda ?al??an i??ilerin ailelerinin y?z?ne bakam?yorum. Burada da bakkala manava borcumuz var. Toplumun i?ine giremiyoruz utanc?m?zdan? diye konu?tu. ???ilerden Fuat Tan da 5 karde?iyle beraber in?aatta ?al??t???n?, ama paralar?n? alamad?klar? i?in ma?dur durumda olduklar?n? ifade ederek, ?Ben Diyarbak?r?dan buraya geldim. Hi?bir yere ayr?lmayaca??m, ta ki param? alana kadar? dedi. ?ehmuz Gir?ek de peri?an durumda olduklar?n? dile getirdi. (Tunceli/D?HA)
R??t? Demirkaya
www.evrensel.net