Haklar? i?in dava a?t?lar

Kazakistan?da Kazak ve T?rkiyeli i??iler aras?nda ??kan kavgan?n ard?ndan T?rkiye?ye getirilen i??iler, ba?l? olduklar? ENKA?ya dava a?t?.


Kazakistan?da Kazak ve T?rkiyeli i??iler aras?nda ??kan kavgan?n ard?ndan T?rkiye?ye getirilen i??iler, ba?l? olduklar? ENKA?ya dava a?t?. Kavgada feci ?ekilde d?v?len i??ilerden 14?? davay?, fazla mesai ?cretlerinin ?denmemesi, ?cretlerinin eksik ?denmesi, yaralanmalardan dolay? i?g?c? kayb?, i? sahas?nda gerekli g?venlik ?nlemlerinin al?nmamas? ve y?pranma pay? gibi nedenlerle a?t?lar.
Dava a?anlar aras?nda y?zde 90 oran?nda duyma kayb? olan, y?r?yemez duruma gelen ve e?er ameliyat olmazsa k?r olma riski ta??yan i??ilerin oldu?unu belirten Avukat Ali G?rsoy ve Avukat ?lknur G?rsoy, uzmanlar?n kedilerinin s?ylediklerini inceleyeceklerini ve mahkemeye bir rapor sunacaklar?n? s?ylediler. ???ilerin dava a?ma haklar?n?n olup olmad???n? bile bilmedi?ini belirten Ali G?rsoy, di?er illerde bulunan ma?dur i??ilerin de o illerdeki avukatlar arac?l???yla dava a??p haklar?n? arayabileceklerini s?yledi.
Kazakistan?da ya?anan olaylar?n ard?ndan T?rkiye?ye getirilen i??ilerden biri de Co?kun ?zdemir. Kazakistan?dan geldi?inde tedavi g?rd??? ?zel Vatan Hastanesi?ne tekrar gitti?inde kendisine ait herhangi bir dosyan?n olmad???n? ??renen ?zdemir, ?2 aya??mda da ?i?me var. Y?r?yemez hale geldim. 2 ay hastanede yatmama ra?men y?zde 90 oran?nda tedavi uygulanmad?. Anlayaca??n?z doktor y?z? bile g?rmedim. Ameliyat?m i?in 12 bin YTL isteniyor. Sa?l?k g?vencem yok. Nas?l ?deyece?im ben bu paray?? diye soruyor.
Ge?ti?imiz g?nlerde g?r?len 2 ayr? duru?madan ?stanbul 5. ?? Mahkemesi?nde g?r?len dava 20 Eyl?l 2007 tarihine, 4. ?? Mahkemesi?nde g?r?len dava ise 14 Kas?m 2007 tarihine ertelendi. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat Karada?
www.evrensel.net