21 Temmuz 2007 00:00

EMEK D?NYASI

?ktidar?yla muhalefetiyle d?zen partileri, ?irazeden ??km?? g?r?n?yorlar. Birbirlerine kar?? da yalan, do?ru demeden her su?lamay? yap?yor;

Paylaş

?ktidar?yla muhalefetiyle d?zen partileri, ?irazeden ??km?? g?r?n?yorlar. Birbirlerine kar?? da yalan, do?ru demeden her su?lamay? yap?yor; iftira, karalama demeden her yolu mubah g?r?yorlar. Ama pazartesi g?n? birbirine s?ylediklerinin ?o?unu unutup, olu?acak Meclis tablosuna ve arkalar?ndaki g??lerin ihtiya?lar?na g?re can ci?er kuzu sarmas? olabilirler.
Ama ayn? ?eyi d?zen partilerinin Bin Umuda kar?? tav?rlar? i?in s?yleyemeyiz. ??nk? aralar?ndaki onca ?at??maya kar??n, Bin Umut Adaylar?na kar?? aralar?nda kutsal bir ittifak vard?r. Ve bu ittifak, meydanlarda halk?n ?st?ne ?ip atarak? ba?lat?lan ve se?ilecek Bin Umut Adaylar?n? ?gayrime?ru? g?stermeden ge?ilerek MHP ile DTP?nin Meclis?te ?at??aca??na; Erdo?an ve partisinin de bunlar? ay?rmakla u?ra??rken ?lkeye, vatanda?a hizmetten geri kalaca?? iddialar?na kadar gelmi?tir.
Bu, d?zen partilerinin Bin Umuda kar?? ortak tutumu olarak bi?imlenen hak hukuk tan?mazl???n, se?imden sonraya da ta??naca?? anla??lmaktad?r. Yani yasalardan ??kar?lm?? bir idam cezas? varm?? gibi; ?Ben asar?m, sen asamazs?n, ben daha iyi asar?m? tart??mas? ba?latanlar, yasalara g?re kurulmu? DTP?yi yasal gereklilikleri yerine getirerek aday olmu? ve se?ilecek milletvekillerini kendi politikalar?yla uyu?mayacaklar diye ?yasad???? ilan etmeye haz?rlan?yorlar.
??r?m??l?kte, yozla?m??l?kta, hak-hukuk tan?mazl?kta var?lacak son noktadalar! ??inde debelendikleri ?irkef kuyusundan herkese ?amur atmaya, her ?eyi, herkesi lekeli ve ??pheli hale getirmeye ?al???yorlar.
Ama ne yaparlarsa yaps?nlar; ?lkenin birikimleri, halk?n ihtiya?lar?, sorunlar?n ??z?m? i?in dayatm??l?k, ac?l? da olsa, zor da olsa, kendi se?ene?ini; kendi ??z?m?n? de dayat?yor. Onun i?in en k?t?mser anketler bile, Bin Umut Adaylar?ndan Meclis?e gireceklerin say?s?n? 25-30?un alt?na d???remiyorlar. Bin Umudun Meclis?teki say?s?n?n 42?ye kadar ??kabilece?ini g?steren anketler de var.
Bu demektir ki Erdo?an??n, Baykal??n, Bah?eli?nin kabuslar? ger?ek olacak gibi g?r?n?yor.
Ancak d?zen partilerinin, ?rk??lar?n, ?ovenistlerin kabuslar?n?n ger?ek olmas?na iki g?n var ve bu iki g?n ?ok ?nemli! ??nk?, T?rkiye?nin sorunlar?n?n ??z?m?nde Bin Umudun Meclis?e m?mk?n oldu?u kadar g??l? olarak girmesi i?in bu son iki g?nl?k s?renin de hi?bir rehavete kap?lmadan, var g??le ?al???larak ge?irilmesi gerekir. ??nk? yarat?lan gerginlikler, se?im sonras? i?in ?izilen alacakaranl?k ku?a?? senaryolar?ndaki korku ve ?iddet ??eleri, Bin Umuda oy verecek y???nlar?n cayd?r?lmas? ve sindirilmesi i?indir. B?t?n bask?lar, se?im oyunlar?, engellemelerin t?rl? ?e?itlileri Bin Umudun say?s?n? azaltmak i?indir. Oysa ?lkenin ihtiyac? tam tersi; Bin Umudun m?mk?n olan en y?ksek say?da Meclis?e girmesidir. Bu da demokrasi m?cadelesinin g??l? olmas? bak?m?ndan son derece ?nemlidir. Bu iki g?nde de kar?? taraf?n oyunlar? bozulur, se?menlerin sand?k ba??na kadar g?t?r?lmesi iyi organize edilirse, kar?? taraf?n hayalleri y?k?lacak, ?lkemizin demokrasi g??leri ise yeni ve son derece ?nemli bir dayana?a sahip olacakt?r.
Pazar g?n? halk?n iradesi ne ?l??de sand??a yans?rsa, d?zen partileriyle giri?ilecek m?cadelede de Bin Umut o ?l??de ?nde ba?layacakt?r. Onun i?indir ki ?nce se?ilmek gerek. Bunun i?in de bug?n ve yar?n ?ok ?nemli iki g?nd?r. Bu ?lkede son g?n, son gece yap?lan manevralarla, kaybedilmi? pek ?ok se?im oldu?unu bilen bir uyan?kl?kla davranmak, bug?n?n en ?nemli dikkat noktas?d?r.
Rehavete ve gev?ekli?e izin verilmeyecek bir ?al??ma ile ba??ms?z ve demokratik bir T?rkiye i?in m?cadelenin olanaklar?n? ve dayanaklar?n? art?rmak i?in sand?k ba??na!
?hsan ?aralan
ÖNCEKİ HABER

S?n?rdan Umut mesaj?!

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa