21 Temmuz 2007 00:00

S?n?rdan Umut mesaj?!

Operasyonlar?n hi? durmad??? ve her g?n asker sevk?yat?n?n s?rd??? s?n?r kenti ??rnak??n Silopi il?esinde d?zenlenen Bin Umut mitingine binlerce ki?i kat?ld?.

Paylaş

Operasyonlar?n hi? durmad??? ve her g?n asker sevk?yat?n?n s?rd??? s?n?r kenti ??rnak??n Silopi il?esinde d?zenlenen Bin Umut mitingine binlerce ki?i kat?ld?. Bin Umut ??rnak Ba??ms?z Milletvekili Aday? Sevahir Bay?nd?r, 22 Temmuz se?imlerinin rant??lar? ve sava? ?a?r?c?lar?n? sand??a g?mece?ini vurgulad?.
Bin Umut ??rnak Ba??ms?z Milletvekili Aday? Sevahir Bay?nd?r??n se?im b?lgesi olan Silopi?de d?zenlenen miting i?in binlerce ki?i yo?un g?venlik ?nlemi alt?nda mitingin yap?laca?? alana geldi. Silopi Belediyesi?nin yan?ndaki bo? alanda yap?lan miting, bir dakikal?k sayg? duru?u ile ba?lad?. Mor renkli Bin Umut bayraklar?n?n yan? s?ra sar?-k?rm?z?-ye?il flamalar ve kad?nlar?n giydikleri rengarenk y?resel k?yafetler mitinge renk katt?.
Alanda kurulan sahne arkas?na ?Ya ger?ek demokrasi ya hi?? yaz?l? dev pankart ile Orhan Do?an??n dev posterleri as?ld?. ?Operasyon de?il demokraside ??z?m?, ?Kad?n ya?amd?r, ya?amdan korkma?, ?Bu ?lke bizim, bar??? biz getirece?iz?, ?Baykal b?l?c?l?k yapma? yaz?l? d?vizlerin ta??nd??? mitingde ?calan lehine sloganlar at?ld?.
?Hesap sorma se?imi?
Bin Umut ??rnak Ba??ms?z Milletvekili Aday? Sevahir Bay?nd?r, halk? K?rt?e selamlayarak konu?mas?na ba?lad?.
Y?zde 10 baraj?n?n ard?ndan, iradelerine tahamm?l? olmayan kesimlerin bu defada birle?ik oy pusulas?n? ?nlerine engel olarak ??kard???n? dile getiren Bay?nd?r, ?Bu da yetmezmi? gibi buralar? ??zel g?venlik b?lgesi? ilan ettiler. Bu uygulama, halk?m?z?n iradesine ipotek koymakt?r? dedi. Se?imin T?rkiye ve Ortado?u i?in ?nemli bir se?im oldu?una vurgu yapan Bay?nd?r, ?Bu se?im rant??lar?, sava? ?a?r?c?lar?n? sand??a g?mecektir. Bu se?im Meclis?te sesi k?s?lan K?rt halk?n?n sesini yeniden Meclis?e yans?tma se?imidir. Bu b?lgede do?an ama hay?rs?z evlat olan, k?yleri yakan, insanlar? katleden ki?ilerden hesap sorma se?imi olacakt?r? diye konu?tu.
Ba?bakan Tayyip Erdo?an?a seslenen Bay?nd?r, ?Erdo?an?a soruyoruz. ?K?rt sorunu benim sorunumdur? dedin. Hani senin sorunun? Hani ??zd?n m? sorunu? ?OHAL?i kald?rd?m? dedin. Hani? Yetmezmi? gibi halk? cezaland?rmak i?in Habur S?n?r Kap?s??n? kapatt?n. Hani senin sorunun, sevgin? Bu se?im bar??severlerin, K?rt sorununun ??z?m?n? isteyenlerin zaferi olacakt?r? dedi. (??rnak/EVRENSEL)
?dil ?Bin Umut? dedi

Bin Umut ??rnak Ba??ms?z Milletvekili Aday? Hasip Kaplan i?in se?im b?lgesi ?dil?de d?zenlenen mitinge binlerce ki?i kat?ld?.
?dil Belediyesi?nin kar??s?ndaki bo? alanda yap?lan miting, demokrasi m?cadelesinde ya?am?n? yitirenlerin an?s?na bir dakikal?k sayg? duru?u ile ba?lad?. Mor renkli Bin Umut bayraklar?n?n yan? s?ra sar?-k?rm?z?-ye?il flamalar ve kad?nlar?n giydikleri rengarenk y?resel k?yafetler mitinge renk katt?.
Bin Umut ??rnak Ba??ms?z Milletvekilli Aday? Hasip Kaplan, CHP ve AKP?yi sert bir ?ekilde ele?tirdi. CHP?ye y?klenen Kaplan, ?CHP?de solculuktan eser kalmam??t?r. Bir oku darbeci, di?er oku operasyoncu, ba?ka bir oku da fikir ve inan? d??manl???d?r? dedi.
ÖNCEKİ HABER

Hakkarililer Bin Umut etraf?nda kenetlendi

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa