Hakkarililer Bin Umut etraf?nda kenetlendi

Hakkari?de Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Adaylar? i?in yap?lan mitinge kat?lan yakla??k 30 bin ki?i, 3 aday? da Meclis?e g?nderme s?z? verdi.


Hakkari?de Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Adaylar? i?in yap?lan mitinge kat?lan yakla??k 30 bin ki?i, 3 aday? da Meclis?e g?nderme s?z? verdi.
Hakkari il merkezinde Merzan Spor Sahas??nda yap?lan miting, Belediye Ba?kan? Metin Tek?e?nin konu?mas?yla ba?lad?. Tek?e, AKP?nin s?rekli hizmetlerden s?z etti?ini ama bu hizmetlerin hi?bir zaman Hakkari?ye gelmedi?ini kaydetti. AKP?nin ge?mi?te bir?ok yerde k?m?r ve makarna da??tarak oy toplad???n? hat?rlatan Tek?e, art?k halk?n makarna ve k?m?re kanmayaca??n? dile getirdi. Konu?mas?nda 22 Temmuz?da 3 aday? Meclis?e g?ndereceklerini de belirten Tek?e, se?imlerden sonra 7 g?n 7 gece ?enlik d?zenleyeceklerini s?yledi.
Daha sonra konu?an Bin Umut Adaylar?ndan Sabahattin Suva?c?, CHP, MHP, AKP ve DP?nin Hakkari?deki durumlar?na dikkat ?ekerek, bu partilerin art?k halktan oy alamad?klar? i?in a?iret ve akrabalar ?zerinden oy almaya ?al??t???n? s?yledi. Ancak Hakkari halk?n?n, y?llard?r kendisine i?kence yapan ve k?ylerini bo?altan zihniyete oy vermeyece?ini de dile getiren Suva?c?, ??u an b?t?n partiler K?rt d??manl??? ?zerinden siyaset yap?yor. ?pler ortal?kta dola??yor. Art?k bu zihniyetin bu ?lkeye verecek hi?bir ?eyi yoktur. Bunu herkes ?ok iyi bilmelidir? dedi.
Konu?mas?nda b?lgedeki ekonomik ve sa?l?k durumuna dikkat ?eken Bin Umut Adaylar?ndan Hetem ?ke ise e?itlikten bahseden Ba?bakan??n, Hakkari?deki e?itim durumuna bakmas?n? istedi.
Son olarak konu?an Bin Umut Adaylar?ndan Hamit Geylani de Hakkari?nin yine tarihi bir g?n ya?ad???n? s?yledi. Hakkari?nin da?lar?n?n 24 saat bombaland???n? ifade eden Geylani, halk?n da?lar?n? bombalayanlara de?il, bar???n sa?lanmas? i?in m?cadele edenlere oy verece?ini dile getirdi.
www.evrensel.net