Ferhat Tun?, Halis i?in oy istedi

Sanat?? Ferhat Tun?, Bin Umut Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Aday? ?erafettin Halis i?in Tunceli?nin Ovac?k il?esi ve k?ylerini dola?arak Halis?e destek istedi.


Sanat?? Ferhat Tun?, Bin Umut Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Aday? ?erafettin Halis i?in Tunceli?nin Ovac?k il?esi ve k?ylerini dola?arak Halis?e destek istedi.
Sanat?? Ferhat Tun?,Tunceli?nin Ovac?k il?esinin merkezinde ve k?ylerinde dola?arak Bin Umut Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Aday? ?eraffettin Halis i?in destek istedi. Halis?in il?e se?im b?rosu ?n?nde kalabal?k bir kitle taraf?ndan kar??lanan Tun?, burada bulunan kalabal??a hitaben bir konu?ma yapt?. Tun?, b?lge insanlar?n?n ekonomik taleplerinden ?nce bar?? talebinin oldu?unu ifade ederek, ?Her g?n insanlar?n ?ld??? bir co?rafyada insanlar?n ?ncelikli talebi i? ve ekmek de?il bar?? ve huzurdur. Bar?? da b?y?k bir emek ister ve Bin Umut Adaylar? da bar?? umudunu yaratmak i?in Meclis?e gidiyor? diye konu?tu.
CHP?yi ?fa?ist? bir parti olarak nitelendiren Tun?, ?Bug?n CHP Meclis?te MHP ile koalisyon kurma planlar? yap?yor. Yani bu durum g?steriyor ki CHP?ye giden her oy ayn? zamanda MHP?ye gitmi? olacakt?r? dedi. (Tunceli/D?HA)
www.evrensel.net