Se?imler ve taahh?tname

Se?im s?ras?nda sermaye partilerinin vaatleri birbirini kovalad?. Kimi (AKP) ?Demokrasi gelecek? diyor.


Se?im s?ras?nda sermaye partilerinin vaatleri birbirini kovalad?. Kimi (AKP) ?Demokrasi gelecek? diyor. Sanki kendilerinin 4.5 y?ll?k iktidar? d?neminde bu ?lkeye demokrasi geldi. Bir di?eri MHP, bu ?lke insan?n?n saf ve temiz, iyi niyetli duygular? ve hisleri ?zerinden ve de bayrak ?zerinden politika yap?yor.
Ba?l?kta anlatmak istedi?im olaya gelirsek, CHP meydanlarda ve se?im bildirgesinde demokratik a??l?mlardan, memurlara grevli, toplus?zle?meli sendika yasas?n? ??karaca??ndan, GSS?den vazge?ece?ini ilan ediyor vb... Ama benzer talepleri haz?rlayarak, kendisine ba?l? sendikalara ziyarete gelecek adaylara imzalat?lmak ?zere KESK?in haz?rlam?? oldu?u TAAHH?TNAME?yi CHP milletvekili adaylar? imzalam?yor.
Taahh?tnamede neler mi var? Kamu ?al??anlar?na grevli-toplus?zle?meli sendika hakk?, i? g?venceli-kadrolu istihdam, Siyasi partiler ve Se?im Yasas??n?n de?i?tirilmesi, se?im baraj?n?n d???r?lmesi, TMY?nin kald?r?lmas?, Toplant? ve G?steri Y?r?y??leri ?n?nde engel olan 2911?in kald?r?lmas?, memurlara siyaset yasa??n?n kald?r?lmas? vb...
Evet, bir sendikan?n ve ?yelerinin en tabi talepleri olan ve y?llard?r bedel ?demeye ra?men kamu emek?ilerinin m?cadelesini verdi?i talepleri kendisini sosyal demokrat niteleyen partinin adaylar?, ?Biz tamam aday?z ve burada yaz?lanlar?n tamam?na kat?l?yoruz. Ama bizler ayn? zamanda genel merkeze ve genel ba?kana ba?l?y?z? diyerek imzalamayacaklar?n? s?yl?yorlar. Ac? olan bir di?er durum ise KESK Kayseri ?ubeler Platformu?nu ziyarete gelen CHP milletvekilleri, ziyaret ?ncesi KESK?e ba?l? baz? sendikalar?n ba?kanlar?n? ve y?neticilerini arayarak ziyaret s?ras?nda ?nlerine taahh?tnamenin getirilmemesini rica ediyorlar. Ve 110-120 ki?inin kat?ld??? ve dinledi?i ziyarette bu ?ube ba?kanlar?, ricay? k?rmayarak kendi genel merkezinin yapmas?n? istedi?i g?revi yapm?yorlar; hem kendilerini, hem de oraya gelen kamu emek?ilerini kand?rarak... Kamu emek?ilerinin, hangi partinin kendilerinin yan?nda oldu?unu, hangi partinin talepleri i?in m?cadele edeceklerini bilmek en do?al haklar?d?r. Biz y?neticilerin de bu hakk? onlara tan?mas?, g?stermesi en tabi g?revimiz olmal?d?r. Sorumlulu?umuz, ?nce kendimize ve ?rg?t?m?ze kar?? olmal?d?r.
Orhan Karakaya-SES ?ube Ba?kan? (KAYSER?)
www.evrensel.net