ARA SIRA

 • Y?lard?r ?alavere dalavere K?rt Mehmet Davara? politikas? s?r?yor diye yazd?m ?n?mdeki not defterine, e?im Sakine geldi okudu.


  Y?lard?r ?alavere dalavere K?rt Mehmet Davara? politikas? s?r?yor diye yazd?m ?n?mdeki not defterine, e?im Sakine geldi okudu. Ba??n? kald?rd?, duvardaki resimlere tek tek bakt?ktan sonra konu?tu. ?Yok, ?ehirlerde ?Alla vara, dalavere K?rt Mehmet gene n?bete? deniyor? deyince g?ld?m. ?Bunda g?l?necek ne var; k?yde, kasabada adam? oyuna getirip davara yollarlar. Askerde de ayn? oyunla gece n?betine yollarlar.?
  Bu kez ben g?zlerimi diktim onun g?zlerine. ?G?zelim bunlar? ben bilmez miyim? Benim sorunum K?rt Mehmet?in k?yde, kasabada ?obanl?ktan veya askerlikte gece n?betinden kurtulamamas?ndan daha da ?tede? dedim.
  Sonra T?rkiye?deki 2007 kaosunun ortas?na oturan, 22 Temmuz se?im propagandas? yapan parti ba?kanlar?n?n konu?malar? ba?lay?nca bizim konu?mam?z yar?m kald?.
  T?rkiye?de bu ?ok iddial? AKP, CHP, MHP ve DP?nin (vs.) iktidar olacak veya Meclis?te ?o?unluk i?in ??rp?nan parti ba?kanlar?n?n, ileri gelenlerinin hepsi birbirinin tekrar? sanki. Sadece biri ?b?r?n? su?lamakla yetiniyor.
  Peki yok mu bu partilerin bir program?? Bunlar T?rkiye?yi sanayi alan?nda hangi projelerle Almanya, Amerika, Japonya, Fransa, ?talya gibi kalk?nm?? devletlerle sanayi pazarlar?nda yar??acak hale getirecekler?
  T?rkiye?de ?ehit cenazelerine ko?up gen?lerin duygular?n? kam??lamak yoluyla onlar?n birer bayrak sat?n al?p caddede slogan atmas?ndan, k?f?r ya?d?rmas?ndan yararlanan bayrak t?ccarlar?na para kazand?ran, bu yolla onlar?n sponsorlu?unu alan partiler h?k?met olursa, T?rkiye?de ya?ayan ba?ta K?rtlerin, Lazlar?n, Araplar?n, Ermenilerin, Yahudilerin, Rumlar?n, Acemlerin, Tatarlar?n vs... hangi projelerle bir ?at? alt?nda e?it?e, karde??e ve ?zg?rce ya?amas?n? sa?layacaklar? Kendilerinin s?ylemi ile ?T?rkiye?yi b?lmek isteyen d?? g??lerin t?m oyunlar?n?? nas?l bir politika ile ortadan kald?rarak ?lkede kar??l?kl? g?ven ve karde??e, dost?a ya?amay? sa?layacaklar?
  Ger?ekten e?er bu partililer yurtseverse ?nce ?lkenin emperyalist dedi?imiz, varl???n? silah satarak s?rd?ren Amerika, Fransa, Almanya, ?ngiltere, ?talya gibi ?lkelerden ellini aya??n? kurtarmas? gerek. Kendi halk?n? e?itlik, ba??ms?zl?k ve mutluluk temel ilkelerinde kayna?t?rmas? ve gelecek i?in daha hazla el elle vererek yeni bilimsel alanda ?ne ge?meye haz?rlamas? gerek, bu alanda da?arc?klar?nda ne var?
  Ayr?ca ?u g?mr?klerde oy kullanan Avrupa?da y?llarca ya?ayan insanlar?n, sand?k ba??na giderken elleri titremiyor mu acaba ve kendilerine ?u soruyu sormuyorlar m?: Bu mevcut h?k?met i?in yar??an, biri ?b?r?n? durmadan su?layan T?rkiye?deki partiler,
  45 y?ld?r o ?lkeye aktard???m?z trilyonlarca dolar? ne yapt?lar? Bug?ne kadar ya?ad???m?z ?lkede hangi alanlarda, haklar?m?z?n geni?lemesini bir yana b?rak?n da 1961 anla?mas?nda olan i?g?c? yasal haklar?n? korudular?
  Bug?n tekelle?mi? bas?n da bu sorular? sormuyor. Dikkat edildiyse mutlaka eski h?k?metle zay?f bir h?k?met kurmak ve yan?nda, kendilerinin y?nlendirece?i iki veya en fazla ?? partiyi muhalefet olarak vermek istiyorlar.
  Sosyalistler ve ger?ek demokratlar, ?zellikle y?llard?r Do?u Anadolu illerinin, K?rt ve Alevilerin yo?un oldu?u illerde ve b?lgelerde ba??ms?z aday olarak sava? tacirlerinin oyununu bozmaya ?al???yorlar. Gel g?r ki bazen y?zy?llar?n yerle?tirdi?i o a?iret h?km? ve hurafelere dayanan inan? k?rl???n? ne kadar y?kabilecekler? Ger?ekten e?itlik, ba??ms?zl?k ve karde?lik i?in, T?rkiye halk?n?n kendi benli?ine sahip ??k?p, Bin Umut Adaylar?n? destekleyerek d?zen partilerine bir ders vermesi gerekmez mi?..
  Molla Demirel
  www.evrensel.net