N?fus m?d?rl?klerinde se?im yo?unlu?u

OSS, OKS ve evlilikler nedeniyle n?fus m?d?rl?klerinde art?? g?steren i? y?k?, se?im s?recinde zirveye ??kt?.


OSS, OKS ve evlilikler nedeniyle n?fus m?d?rl?klerinde art?? g?steren i? y?k?, se?im s?recinde zirveye ??kt?. Y?ksek Se?im Kurulu?nun a??klamalar?na ra?men kimliklerini yenilemekte ?srar eden vatanda?lar n?fus m?d?rl?klerine ak?n ederken, hem ?al??anlar hem de vatanda? yo?unlukm nedeniyle ma?dur oluyor.
Kamuoyunun g?ndemini uzun s?re me?gul eden oy kullanma tart??mas?na son noktay? Y?ksek Se?im Kurulu koymu?, bu se?imlerde kimlik numaras? olmadan da n?fus c?zdan? ile ya da evlilik c?zdan? ve ehliyet ile oy kullan?labilece?ini a??klam??t?. Ancak Y?ksek Se?im Kurulu?nun a??klamas?n?n vatanda?lar? ikna etmedi?i, n?fus m?d?rl?klerinde g?r?ld?. ?Ya oy kullanamazsam? endi?esi ile kimliklerini yenilemek i?in n?fus m?d?rl?klerine ba?vuran vatanda?lar, uzun kuyruklar olu?turdu.
Kuyruklar?n yo?un olak ya?and??? yerlerden biri olan Ankara ?ankaya N?fus M?d?rl??? ?n?ne gelen vatanda?lar kuyruklardan, i?lem kar??l???nda makbuz alamamaktan, personel yetersizli?i ve i?lerin yava? y?r?mesinden ?ikayet?i oldular.
?al??anlar zorland?
?al??anlar ise yo?unluk nedeniyle zor g?nler ya?ad?klar?n? kaydederek, s?k s?k vatanda?lar aras?nda ve ?al??anlarla vatanda?lar aras?nda tart??malar ya?and???n? belirttiler. Y?ksek Se?im Kurulu?nun a??klamas?na ra?men vatanda?lar?n kimliklerini yenilemekte ?srar etti?ini s?yleyen ?al??anlar, yo?un i? y?k?ne ra?men ayda 750-800 YTL maa? ald?klar?n? ve ge?im s?k?nt?s? ?ektiklerini s?zlerine eklediler.
?Durumdan vazife ??kar?lm???
N?fus m?d?rl?klerinde ?yeleri bulunan B?ro Emek?ileri Sendikas??n?n Genel Sekreteri H?seyin G?lpunar N?fus m?d?rl?klerinde personel istihdam?n?n zaten yetersiz oldu?unu dile getirdi.
G?lpunar, i? y?k?n?n daha da artmas?yla birlikte ?al??anlar?n ma?dur oldu?unu s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
www.evrensel.net