21 Temmuz 2007 00:00

G?NL?K

Se?ime bir g?n kald?.Tek ortak fikir birli?i, memleketin se?im havas?na girememi? oldu?u.

Paylaş

Se?ime bir g?n kald?.
Tek ortak fikir birli?i, memleketin se?im havas?na girememi? oldu?u.
Ki, se?im s?reci ba?lad???nda bu s?zler s?yleniyordu.
S?recin sonuna gelindi, ayn? s?zler yineleniyor.
Tamam, se?im meydanlar? kalabal?k?
Bayraklar flamalar sallan?yor.
Yuhalamalar?
Alk??lar?
S?cakta ay?lanlar bay?lanlar?
Ama meydan d???nda sanki se?im olmuyormu? gibi hava esiyor.
Hemen her ?ey o meydanlarda olup bitiyor.
D???n?n, se?ime bir g?n kalm???
Televizyonlarda parti liderlerinin kat?ld??? programlar?n reytingleri yerlerde s?r?n?yor.
Zaten mitinglere gidenler de, liderin ne dedi?ini duymak i?in de?il?
Orada bulunmak?
Destekledi?i?
Ya da desteklemeyi d???nd??? partinin mitinginin biraz daha kalabal?k olmas?n? sa?lamak?
Ya da e?in dostun?
?leride beklentileri olacak ki?ilerin kendisini orada g?rmesini istedi?inden gidiyor.
K?rs?den s?ylenenler ?nemli de?il?
Merak da edilmiyor.
?yle ya, bug?ne kadar s?ylenenler s?ylenmi??
Mevcut burjuva partilerin s?yleyece?i yeni bir ?ey yok?
?stelik ?yle olmu? ki art?k:
Birbirlerinden ger?ekten farklar? yok.
Eskiden bir sol bir sa? g?z?k?rd?.
Meydanda kay?k??lar d?v???rd?.
?imdi o bile kalmad?.
Hepsi, en iyi merkez benim diyor.
?teye ge?emiyor.
***
Yine d???n?n, karars?zlar?n bir b?l?m? CHP ile MHP aras?nda karars?zl?k ge?iriyor!
Bu kadar olur yani!..
??nk? o kadar e?itlenmi? bunlar?
O kadar benzer?
O kadar taklit olmu?lar.
Fason imalat gibi.
De?i?ik etiketler; ama ayn? iplikle, ayn? at?lyede dokunmu?lar!
Peki, neden bu ilgisizlik?
Kesin olan tek ?ey, halk hi?birisinden kendileri lehine bir ?ey beklemiyor.
Hi?birinin i?leri d?zeltece?ine inanm?yor.
?rne?in, MHP?nin son kamuoyu yoklamalar?nda oyu y?zde 16-17?lerde g?r?n?yor.
Ama MHP?nin sorunlar? ??zece?ine inanlar?n oran? y?zde 5.
Yani, partiye oya verenler bile sorunlar? ??zece?ine inanm?yor.
Bu durum AKP i?in de, CHP i?in de aynen ge?erlidir.
Hatta daha militan bir g?r?n?m g?steren MHP?ye g?re di?erlerinde bu oran ?ok daha y?ksektir.
??te b?yle bir se?im d?nemi geride kal?yor.
Ama as?l se?im sonunda ortal?k daha fazla hareketlenecek gibi g?r?n?yor.
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

hey gidinin sadri?si 2

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa