Fotoğraf: Evrensel

c?z?rt?

okan televizyonda eski


Televizyonlar se?im d?nemlerinde ne yapacaklar?n? ?a??r?yorlar. ??nk? y?llarca siyasetten uzak duruyorlar, i?inden siyaset ge?en bir iki program yap?nca da m?mk?n oldu?unca s?k?c? hale getiriyorlar ki, en merakl? emekli ??retmen bile ba?tan sona kadar sabredip izleyemesin. Se?im d?nemi gelince ayn? y?ntemi s?rd?rmek ay?p geliyor tabii.
Herhalde biri ??k?yor, ?Biraz renkli programlar yapal?m arkada?lar? diyor. Malum, vatanda? se?im dolay?s?yla siyasetle daha bir ilgili. De?i?ik isimler aran?yor, ba?ka t?rl? programlar yapanlara siyaset programlar? yapt?r?l?yor, halk?n aras?na girmeye ?al???l?yor falan.
Ama ne demi?ler: Her ?eyin bir ?eyi var.
Okan Bay?lgen?in ?Bu Sizi ?lgilendiriyor? program? da biraz bu hesap oldu. Konuklar?n? di?er program?ndaki d???k IQ?l? manken konuklar? gibi s?k??t?rmaya ?al???nca tuhaf manzaralar ortaya ??k?yordu. Ama en dikkat ?ekeni, k?sa s?rede ilkokul fi?lerindeki c?mleler kadar ?nl? oldu: ??zlem siyasette yeni?.
Olay ??yle ba?l?yor, Okan Bay?lgen, Berhan ?im?ek?le birlikte program?na kat?lm?? olan iktidar partisinin milletvekili aday?n?, biraz da savunmak i?in ??zlem siyasette yeni? diye tan?t?veriyor. Belli ki s?n?f?n?n en ?al??kan?, ailesinin en uslusu olan han?mefendi de soyad?n?n da s?ylenmesini isteyiveriyor. Ve orada ipler kopuyor. Okan Bay?lgen?in a??klama bekleyen ??zlem siyasette yeni dedim, bunun nesi yanl??? ya da k?saca ?Niye? ?eklindeki ??k??lar? ?siyasette yeni? olan kadar izleyene de so?uk terler d?kt?r?yor. Reklam aras? da Okan?? durdurmuyor. Ne de olsa, Okan televizyonda eski.
Gen? kad?n, sayg?dan k?r?l?yor. Okan Bay?lgen ise cevaplamas? ?ok zor sorular soruyor, ?Seyircimin ?n?nde benim hitabetimi nas?l sorgulars?n?z? gibi. Onunla laf yar??t?rmak, be? y?ll?k milletvekilli?inin ?el kald?r?, ?elini indir? performans?na bedeldir belki de. Bu y?zden, internet sitelerinde h?l? izlenme rekorlar? k?ran videoda k?rk y?l?k televizyoncu Okan??n nas?l kendinden ge?ti?ini saniye saniye izlemek ibret verici.
Okan Bay?lgen, bu sezon Makina program?n? bitirece?ini a??klam??t?. Belki bir?ok seyirci televizyonun en renkli simalar?ndan biri eksilece?i i?in ?z?l?yordu.
Ama Okan Bay?lgen, program?na tamamen curcunan?n egemen olmas?na izin verdi?inden bu yana, tek numaras? her zamanki sald?rgan tavr?ym?? gibi davrand?ktan sonra bana bu i?i ?oktan b?rakt? gibi geliyor.
Televizyonun genel se?im programlar? i?in de bir sonu? ??kar buradan. Bunlar?n ?ok s?k?c? programlar yapmaya al??anlar? milletvekili adaylar?n? ??kar?p bo? laflar?n konu?uldu?u bir ton programa yapt?lar yine. E?lenceli programlar yapmaya al??anlar? da laubalilikten siyasi mevzulara uyum bile sa?layamad?. Bir se?im d?nemi de b?yle geldi ge?ti. Sonunda yine ba? ba?a kald?k i?te.

KAMPANYA - yeni hikayeler kampanyas?na devam
Ge?en hafta dizilerin yeni hikayeler anlatmas?n? istedi?imizi yazm??t?m. Birka? da ?rnek vermi?tim. Bir iki d?zeltme ve eklemeyle devam edelim.
Zoraki Koca?n?n Ah Nerede Vah Nerede?den esinlenme oldu?unu sanm???m. Yan?lm???m. Araklama de?il, ?zg?n bir ?yk?ym?? diyemeyece?im. ??rendik ki G?ll? filmlerinden esinlenmeymi?.
Yine yeni dizilerden, Hayal ve Ger?ek diye bir tanesi var. ??te esas esinlenme rekoru onlar?n. ??nk? birka? y?l ?ncenin Cem Davran?l?, Hande Ataizi?li bir Ruhsar dizisi vard?. Dizi, bunun ayn?s?. Ama b?t?n karakterlerine, diyaloglar?ndaki ayr?nt?lara varana dek. Bir tek ekleme yapm??lar, ?len gen? kad?n?n ruhu d?nyaya d?nmek i?in ya?mura ihtiya? duyuyor ya, bir yerde ?k?resel ?s?nma? vurgusu ge?iyor. ?lk dizinin yazar? Gani M?jde fark etmedi mi acaba diye d???nm??t?m. Bir de bakt?m dizinin sonunda ?Proje tasar?m Gani M?jde? yaz?yor. Kendinden esinlenmi? demek ki.
Bir de Genco diye bir dizi var. ?nan?r m?s?n?z bilmem, orada hakikaten de?i?ik bir mesele anlatm??lar. Olaylar bir gecekondu semtindeki ?zel ?niversite ?evresinde geli?iyor ve al??t???m?z zengin k?z-fakir erkek basitli?inde denemez. Depremde birbirini kaybetmi? karde?ler falan derken insan? saran, bizden bir hikayesi var. ?lgi ?ekiyor.
Ama Genco?nun bir kusuru var ki beni ?ok etkiledi. Tamam, bir gecede iki t?yo vermekle insan? piyano virt??z?ne ?evirebilir ya da her felaket an?nda orda olup birilerini kurtarmay? becerebilir. Ama bir konu?maya ba?l?yor ki, kar??n?zda Polat Alemdar! Ayn? sesle, ayn? tonlamayla konu?unca, y?llar?n al??kanl???na kar?? koyam?yor insan. Genco isterse ?Sevgi doluyum, insanlar? ?ok seviyorum? desin, ben onu ?Bir daha masama gelme, burnunu ezerim? gibi duyuyorum.
Ne yapal?m, bu da seyirci al??kanl???...
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net