27 y?ld?r bitmeyen dava

U?rad??? silahl? sald?r? sonucu katledilen Maden-?? Genel Ba?kan? D?SK?in kurucusu ve ilk Genel Ba?kan? Kemal T?rkler?in davas? 27 y?ld?r devam ediyor.


U?rad??? silahl? sald?r? sonucu katledilen Maden-?? Genel Ba?kan? D?SK?in kurucusu ve ilk Genel Ba?kan? Kemal T?rkler?in davas? 27 y?ld?r devam ediyor. T?rkler katledildi?inde 1.5 ya??nda olan torunu avukat olarak son davaya kat?ld?. Bu s?re zarf?nda iktidar olan ANAP, DYP, CHP, DSP, MHP gibi partiler cinayetin ayd?nlanmas? i?in hi?bir ?ey yapmad?lar.
Davan?n ba??ndan bu yana katillerin cezaland?r?lmas? i?in u?ra?an Avukat Rasim ?z, davan?n h?l? sonu?lanmamas?n?n devletin ay?b? oldu?unu, katillerin ise korundu?unu dile getirdi. 27 y?l boyunca kar??la?t?klar? zorluklar? gazetemize anlatan ?z, davan?n zaman a??m?na u?rat?lmak istendi?ini belirterek, kamuoyunun davan?n pe?ini b?rakmamas?n? istedi.
?T?rke??in onay? olmadan kimse ?ld?r?lmezdi?
12 Eyl?l?de MHP ana davas? a??ld??? zaman iddianamede ve san?klar?n ifadelerinde Alparslan T?rke??in emri olmadan kimsenin ?ld?r?lmedi?i yaz?yordu. Kemal T?rkler?in kat?l zanl?lar? da MHP ana davas?ndan yarg?lan?yordu. 1981 y?l?nda ba?layan davaya Rasim ?z, T?rkler?in e?i Sabahat T?rkler ve k?z? Nilg?n Soydan m?dahil olarak kat?ld?lar. Daha davaya girerken engellenmek istendiler ve sald?r?lara maruz kald?lar. ?Davada ilk s?z? ald???mda T?rke? aya?a kalkarak susturun ?u kom?nisti yoksa ben susturaca??m diye ba??rd?. T?rke??in avukatlar?ndan biri de bug?n Meclis ba?kan? olan B?lent Ar?n??t?. Mahkeme heyeti benim s?z?m? bile dinlemedi? diye o g?n? anlatan ?z, mahkemeye ara verildi?inde ise lin? edilmek istendi?ini, bir askerin yard?m?yla lin?ten kurtuldu?unu anlat?yor. MHP ana davas?nda 575 MHP?li 600 solcunun ?ld?r?lmesinden yarg?land?lar. Yarg?lananlar aras?nda Kemal T?rkler?in katil zanl?lar? da vard?. ?ddianamede ismi olan ve katil zanl?s? olarak bilinen ?nan Osmana?ao?lu ise firari idi. Bu isim 7 T?P?li ??rencinin ?ld?r?lmesi ve Mamak?ta belediye otob?s?n?n taranmas? ve ?? ki?inin ?ld?r?lmesi olay?nda da ge?iyordu. Yine ayn? isim ?svi?re ve Almanya?da uyu?turucu ticareti yapt??? i?in tutuklanm??, tutuklulu?unun bitmesinin ard?ndan T?rkiye?ye iade edilmi?ti. Hakk?nda onlarca tutuklama karar? olmas?na ra?men savc?l?kta ifadesi al?nd?ktan sonra serbest b?rak?ld?. Y?llarca karde?inin kimli?i ile gezen Osmana?ao?lu, 1999 y?l?nda Eresin Oteli?nde oldu?u ??renilince ?z??n giri?imleri ile yakalan?r.
?Pe?ini b?rakmad??
Rasim ?z, MHP ana davas?n?n bitmesinin ard?ndan da T?rkler?in katillerinin cezaland?r?lmas? i?in ?al??malar?na devam etti. Her y?l davan?n yeniden a??lmas? i?in savc?l?klara, Adalet Bakanl????na ve ??i?leri Bakanl????na ba?vurur. Bu giri?imlerinin her defas?nda sonu?suz kald???n? anlatan ?z, 1999 y?l?nda Osmana?ao?lu?nu yakalatt?ktan sonra davan?n yeniden a??ld???n? belirtti.
Katiller korundu
Dava s?resince ?srarla MHP ana davas? dosyas?n?n incelenmesini istediklerini belirten ?z, bu taleplerinin ge?i?tirildi?ini ifade etti. T?rkler?in k?z? Nilg?n Soydan??n katili g?rd???n? ve 575 ki?i aras?ndan te?his etti?ini belirten ?z, di?er tan?klar?n da ayn? ki?iyi te?his etmesine ra?men bunlar?n dikkate al?nmad???n? ifade etti. ?Aradan bunca y?l ge?ti, te?his yanl?? olur dediler. Bir insan en sevdi?ini ?ld?reni nas?l unutur?? diye konu?an ?z, katillerin s?rekli korundu?unu dile getirdi. Zanl?lara ilk ?nce beraat karar? ??kt???n? belirten ?z, Yarg?tay??n karar? bozmas?n?n ard?ndan da ayn? sorunlarla kar??la?t?klar?n? belirtti.
Avukat torun davaya kat?ld?
Son g?r?len ve beraatla sonu?lanan davaya T?rkler ?ld?r?ld???nde 1.5 ya??nda olan torunu m?dahil olarak kat?ld?. ?Ailesi davan?n pe?ini b?rakmad?, ?ok zor g?nler ge?irdiler? diye konu?an ?z, ?Bir nesil b?y?d? ama dava h?l? sonu?lanmad?? diye konu?tu. Son davada beraat karar? ??kt???n? hat?rlatan ?z, karar? temyize g?t?rd?klerini ve karar?n bozulaca??na inand?klar?n? belirtti. ?? y?l i?inde dava sonu?lanmazsa zaman a??m?na u?rayaca??n? belirten ?z, ?Temyiz davas? bir y?lda sonu?lan?r. MHP dosyas?n?n davaya kat?lmas? da ?ok uzat?l?rsa dava karanl?kta kalabilir? dedi. T?rkler ailesinin ve kendisinin y?llard?r davan?n ayd?nl??a kavu?mas? i?in ?al??t?klar?n? belirten ?z, t?m duyarl? kesimlerin davan?n ayd?nlat?lmas? i?in deste?ini istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net